Type2dialog - D’Care的合作伙伴

世界级老年护
在丹麦,为患有疾病或年迈的公民提供优质服务的传统由来已久,这些公民需要通过居家看护或家庭护理的方式获得专业医护人员的帮助。那些无法再在家里照顾自己的公民会间歇性或长久性地搬到康复中心,在那里,优质的服务会让他们感到安心。为了确保这一点,几十年来,丹麦的官方机构和Type2dialog等私营企业一直致力于研究和发展可靠的服务理念。
们为中国市场的需求定制经过良好测试的丹麦医护解决方
Type2dialog是D’Care的合作伙伴。D’Care是丹麦的一家医护集团:丹麦政府建立了该体系结构,以促使丹麦和中国的合作者建立伙伴关系,以及为优质老年护理行业的发展创造条件。Novo Nordisk和ISS Facility Management等几家大的丹麦公司已经活跃在中国市场,丹麦和中国政府已经签订了协议,以确保两国的企业和官方机构能够顺利合作,从而为中国的医护行业制定最佳的解决方案,尤其是在以下领域的设备、服务和专有技术方面,比如:

  • 护理、居家看护和康复的设计、经营和管理
  • 护理院的建筑与室内设计
  • 医药
  • 福利技术和信息技术
  • 教育和岗位培训

2014年11月19日《南华早报》上的文章:Type2dialog在中国具有世界级老年护理的愿景 (Article in South China Morning Post 19.11.2014: Type2dialog has visions of world-class elderly care in China)

手册:中国优质老年护理的发展 (Brochure: Development of High Quality Eldercare in China)


联系方式 (Contact)

您想了解有关中国Type2dialog的更多信息吗?
请联系总经理Helene Hoffmann,邮箱:hh@type2dialog.dk,或电话:+ 45 2384 6913


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.