Thomas Karlsson

Resumé

Thomas er uddannet cand. scient. pol. fra Københavns Universitet og har mange års ledelses- og konsulenterfaring fra den private og offentlige sektor. Som chef for KL’s konsulentvirksomhed (KLK), centerchef i Københavns Kommune og som afdelingschef og managementkonsulent hos Rambøll har Thomas igennem årene specialiseret sig i analyser og transformationsprocesser på de store velfærdsområder.

Som administrerende direktør i Type2dialog har Thomas det overordnede ansvar for virksomheden og bidrager samtidig aktivt i forskellige konsulentprojekter.

Udvalgte projekter

(Opdelt efter, om de er løst i regi af Type2dialog, KL, Københavns Kommune, Rambøll eller Københavns Kommune, som er de steder, Thomas har været ansat)

 

1. Forretnings- og kvalitetsudvikling

Intro: I Rambøll har en stor del af de projekter, Thomas har været en del af, handlet om kvalitetsudvikling i store, offentlige organisationer. I Københavns Kommune var Thomas i perioder ansvarlig for store og komplekse udviklingsprogrammer, der handlede om at udvikle driften på store serviceområder. I TDC var Thomas ansvarlig for at udvikle og implementere et nyt system for trivselsmålinger.

 

KLK
KLK har under Thomas ledelse gennemført en omfattende forretningsudvikling, hvor vi bl.a. har omlagt KLK’s rådgivningsydelser i en række nye spor og discipliner, der bedre afspejler kundernes problemer og behov. Der er arbejdet struktureret for at udvikle målrettede ydelser der afspejler disse behov.

Desuden løste Thomas selv en række rådgivningsopgaver i KLK-regi. Bl.a. bidrog Thomas til et ledelsesudviklingsprogram for samtlige 140 ledere i Syddjurs Kommune, der sætter fokus på faglig ledelse. I samme kommune var Thomas desuden ansvarlig for et ”forsøgslaboratorium” i hjemme- og sygeplejen, hvor opgaven var at forsøge at genopfinde hjemme- og sygeplejen ude fra et borgerperspektiv og ind i forvaltningen.

 

Rambøll
Realisering af Regeringens sociale 2020-mål: Thomas var ansvarlig for Rambølls indsats for at understøtte en fællesoffentlig styregruppe bestående af KL, Finansministeriet og fagministerier i at udvikle og realisere indsatser og udbredelsesstrategier, der skal angive vejen til målopfyldelse. Opgaven omfattede desuden udvikling af resultatmål og benchmarkingmodeller.

 

Optimering af processer og arbejdsgange på myndighedsområdet i Københavns Kommune: Thomas bistod Københavns Kommunes Socialforvaltning med at udvikle ny organisering og nye arbejdsgange på myndighedssiden med øget fokus på kerneopgaven. I den efterfølgende kundetilfredshedsmåling scorede kunden 5 på en skala fra 1-5 på samtlige af de 8 parametre, der blev målt på.

 

Udvikling af selvbetjeningsløsninger: Thomas bistod desuden Københavns Kommunes Socialforvaltning med at udvikle selvbetjeningsløsninger. Indledningsvist gennemførte vi en række værdistrømsanalyser, hvor borgere og medarbejdere i fællesskab var med til at indkredse, hvor det ville være hensigtsmæssigt at forbedre mulighederne for selvbetjening. Kundeevalueringen gav scoren 5 på alle 8 dimensioner (på skala fra 1-5).

 

Brugerportal på folkeskoleområdet: Thomas var projektleder på udvikling af det koncept, der i dag kaldes AULA. Opgaven blev udført for en styregruppe bestående af KL, Finansministeriet og fagministerier. Kundeevalueringen, udfyldt af Finansministeriet, gav scoren 5 på alle 8 dimensioner (på skala fra 1-5).

 

Københavns Kommune
Udvikling af fremtidens hjemmepleje: Thomas havde ansvaret for et kvalitetsprogram, der grundlæggende reformerede den måde, kommunen yder hjemmepleje på. Vi arbejdede bl.a. med at forkorte tiden fra idé til afprøvning og udrulning via fleksible teams og forsøgslaboratorier i driften. Det repræsenterede en ny måde at arbejde med forandringsledelse på i forvaltningen. Metoden har vist sig så effektiv, at forvaltningens nye koncept for fremtidig organisering af større udviklingsaktiviteter opbygges efter dette koncept.

 

Sikker medicin: Thomas havde ansvaret for en række initiativer, der havde til formål at øge sikkerheden i forbindelse med medicinhåndtering i hjemmesygeplejen. Vi afprøvede eksempelvis forskellige former for dosisdispensering, måder at sikre ro til sygeplejerskerne i forbindelse med medicinhåndtering i borgernes hjem og nye mobile borde, som skulle understøtte sikker optælling af piller.

 

Forebyggende hjemmebesøg: Thomas overtog i en periode ansvaret for de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg i Københavns Kommune. Baggrunden var data der viste, at kommunen ikke opfyldte sine forpligtelser over for alle kommunens borgere over 65 år. Thomas stod for arbejdet med at genoprette situationen.

 

TDC
Nyt koncept for trivselsmåling og trivselsarbejde: Thomas var ansvarlig for at udvikle, implementere og drifte et nyt koncept for medarbejderundersøgelser blandt alle virksomhedens dengang 24.000 ansatte spredt på tværs af landegrænser og forretningsområder. Konceptet indbefattede bl.a., at samtlige afdelinger skulle understøttes i at udvikle og gennemføre udviklingsplaner.

 

Nyt koncept for HR-rapportering: Thomas har stået i spidsen for udvikling af TDC’s rapportering fra ad hoc statistikker til KPI-rapporteringer på organisationens HR-performance baseret på automatiske dataudtræk og rapporteringsværktøjer. KPI’erne berørte bl.a. løn, sygefravær, produktivitet, rekruttering, fastholdelse, fratrædelse, intern mobilitet og karriereveje, kompetenceudvikling, loyalitet og trivsel. KPI'erne blev rapporteret i et kvartalsvist ”medarbejderregnskab”.

 

Entry- og exitmålinger: Thomas var initiativtager til udvikling og drift af automatiserede entry- og exitmålinger, der giver alle ledere en direkte feedback på, hvorfor medarbejdere begynder og stopper – og koncernledelsen et samlet overblik over de strategiske udfordringer.

 

2. Strategi & Styring

Intro: Thomas har ved flere lejligheder arbejdet med strategi i store, offentlige organisationer. I Rambøll har Thomas gennemført en række projekter, bl.a. for KL og Finansministeriet, der har haft til formål at forme den strategiske retning for offentlige organisationer. I Københavns Kommune havde Thomas ansvar for at udvikle et styringskoncept for forvaltningen med fokus på afbureaukratisering og tid til kerneopgaven. I TDC var Thomas med til at udvikle virksomhedens HR-strategi. Endelig har Thomas som chef for KLK og Type2dialog haft som hovedopgave at formulere og gennemføre ny strategier for virksomhederne.

 

KLK
Ny strategi for KLK: KLK gennemførte inder Thomas’ ledelse en 360 graders modernisering af virksomheden – via udvikling af ny kernefortælling, nye kerneydelser, nye interne processer, ny go-to-market-strategi mv.

 

Rådgivning af kommunale direktioner: Desuden er Thomas løbende med til at rådgive en række af landets kommunale topledelser om strategi.

 

Væksthus for Ledelse: I regi af Væksthus for Ledelse er Thomas ansvarlig for en række projekter, der udvikler strategiværktøjer til offentlige topledelser.

 

Styrings- og effektiviseringsprogrammet: Sammen med 19 kommuner står Thomas i spidsen for et ambitiøst projekt, der har til formål at udvikle nye styringsmodeller på sundheds- og ældreområdet som understøtter investering, forebyggelse og rehabilitering.

 

Rambøll:
Ny, fællesoffentlig digitaliseringsstrategi: Thomas bistod en fællesoffentlig styregruppe bestående af bl.a. KL og Digitaliseringsstyrelsen med en foranalyse af potentielle indsatsområder for den nye offentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020. Analysen resulterede i anbefalinger til, hvor øget standardisering og digitalisering kan være med til at øge effektiviteten og kvaliteten på velfærdsområderne. Flere af anbefalingerne er fulgt i den nye offentlige strategi, herunder de der handler om bedre datadeling mellem velfærdsområderne. Kundeevalueringen gav en gennemsnitsscore på 4,2 på de 8 dimensioner (på skala fra 1-5).

 

Styringsmodeller for Rigspolitiet og Københavns Kommune: Thomas har været ansvarlig for udvikling af styringsmodeller i Rigspolitiet og Københavns Kommunes socialforvaltning. Begge steder har Thomas udviklet ét sammenhængende koncept for styring, der tager afsæt i et 360-graders blik på systemer og digitalisering og som skaber sammenhæng mellem opgaver, roller, organisering, processer og systemunderstøttelse. Kundeevalueringen gav en gennemsnitsscore på 4,5 på de 8 dimensioner (på skala fra 1-5).

 

Københavns Kommune:
Udrulning af tillidsreform i Københavns Kommune: Thomas var med til at formulere, hvordan Borgerrepræsentationens tillidspolitik kunne omsættes til initiativer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, herunder var Thomas ansvarlig for forsøgsprojekter med "fri-plejehjem" og afskaffelse af tidsregistrering i hjemmeplejen, der havde til formål at øge tid til kerneopgaven.

 

Styringsmodel for Ældre- og sundhedsforvaltningen: Thomas var arkitekt bag forvaltningens styringsmodel, "Retning & prioritering", hvor forvaltningens arbejdsprocesser blev tilrettelagt op imod det politiske niveau.

 

Udvikling af nyt tilsynskoncept: Thomas udviklede et nyt tilsynskoncept i Københavns Kommune. Konceptet var kendetegnet ved at være bygget op om indikatorer og benchmarks, der målte på kvalitet i kerneopgaven – snarere end fx at måle på, om enhederne lever op til administrative procedurer og dokumentationskrav. Konceptet er i dag i drift i hele kommunen.

 

Ny ledelsesinformation: I Københavns Kommune stod Thomas bag udvikling af nyt dataware house og ny KPI-rapportering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der nu ligger til grund for styringen af forvaltningen med dens ca. 13.000 medarbejdere og årlige budget på 6.6 milliarder. Rapporterne udarbejdes i skræddersyede udgaver på samtlige organisationsniveauer – fra politisk niveau og ud til den enkelte enhed. De enkelte enheder har adgang til rapporter der opdateres én gang i døgnet.

 

TDC:
Bemandingstilpasning: Ud fra internationale forbilleder var Thomas ansvarlig for at udvikle en model, der blev benyttet til løbende fremskrivning af udbud og efterspørgsel af arbejdskraft i TDC’s forskellige forretningsenheder. Det muliggjorde et mere strategisk perspektiv på bemandingstilpasning.

 

Employer branding og HR-kommunikation: Thomas opbyggede en kommunikationsfunktion i TDC, der bl.a. havde ansvaret for TDCs personaleintra og aktiviteter i forhold til at styrke TDCs Employer Brand.

 

3. Analyser

Intro: I Rambøll har Thomas som chef for virksomhedens rådgivning om modernisering af den offentlige sektor drevet en række effektiviserings- og sektoranalyser – primært på velfærdsområderne. Både i Københavns Kommune og TDC har Thomas været chef for afdelinger, der havde som kerneopgave at gennemføre analyser. Endelig har Thomas som direktør for hhv. KLK og Type2dialog været ansvarlig for konsulentvirksomheder, der har analyse som en kerneopgave.

 

KLK:
Analyse af kommunerne brug af sundhedsdata: Thomas var projektleder på en kortlægning af kommunernes brug af sundhedsdata, der er en del af det nationale Sundhedsdataprogram. Analysen består bl.a. af en survey blandt samtlige kommuner og en række casestudier.

 

Analyser af ældre- og sundhedsområdet: For bl.a. Aabenraa, Tønder og Fanø kommuner har Thomas gennemført analyser af effektiviserings- og udviklingspotentialer på social-, sundheds- og ældreområdet.

 

Rambøll:
Samarbejde med pårørende på Ældreområdet: For Aarhus Kommune gennemførte Thomas en analyse af samarbejdet mellem pårørende og kommunens forvaltning omkring borgerne på kommunens plejehjem.

 

Inddragelse af frivillige i ældresektoren: For Socialstyrelsen gennemførte Thomas den hidtil mest omfattende kortlægning af, hvordan landets kommuner samarbejder med frivillige organisationer på ældreområdet.

 

Offentligt-privat samarbejde: Thomas var med til at gennemføre en større analyse for KL og FinansThomasisteriet, der identificerede hvor i den offentlige sektor, der er uudnyttede potentialer i et offentlig-privat samarbejde.

 

Digitalisering af dagsinstitutionsområdet: Thomas gennemførte en analyse for en fællesoffentlig arbejdsgruppe bestående af bl.a. KL og Finansministeriet af potentialerne ved en øget digitalisering af dagsinstitutionsområdet. Kundeevalueringen gav en gennemsnitsscore på 4,3 på de 8 dimensioner (på skala fra 1-5).

 

Ny struktur i ældresektoren: Thomas gennemførte en analyse af, hvordan Allerøds Kommunes ældrepleje kunne omstruktureres som led i at reducere personaleomkostninger. Kundeevalueringen gav en gennemsnitsscore på 4,8 på de 8 dimensioner (på skala fra 1-5).

 

Københavns Kommune:
Effekt af genoptræning: Thomas stab gennemførte de, på det tidspunkt, mest ambitiøse analyser af effekten af genoptræning af ældre borgere, der modtager hjemme- og sygepleje. Analyserne dokumenterede bl.a. betydelige og varige effekter for nye borgere, mens effekterne for de borgere, der allerede havde fået hjemme- eller sygepleje i længere tid, var mere begrænset.

 

Effekt af forebyggende indsatser: I samarbejde med Københavns Universitet gennemførte Thomas stab grundige analyser af effekten på levetiden af at arbejde forebyggende med KRAM-faktorerne.

 

Analyser af trivsel og præstationer: I Københavns Kommune (og inden da i TDC) har Thomas været med til at introducere driveranalyser som metode til at forbedre forståelsen af, hvilke faktorer der er vigtige – fx hvis sygefravær eller trivsel skal forbedres. I TDC etablerede Thomas et samarbejde med CBS, og det gjorde bl.a., at vi analytisk kunne bestemme sammenhængen mellem fx graden af omorganiseringer og trivsel.

 

Effektivisering af tidsudnyttelse i hjemmeplejen: Thomas var ansvarlig for en indsats, der skulle sikre en højere brugertidsprocent i kommunens hjemme- og sygepleje. Det skete via en række omfattende analyser af, hvad der foregår i den direkte og indirekte brugertid, herunder grundige casestudier af forskellige former for spildtid. Analysens anbefalinger blev vedtaget af et bredt politisk flertal i foråret 2013.

 

TDC:
Optimering af ledelsesspænd: I TDC analyserede Thomas ledelsesspændet og udviklede anbefalinger til, hvordan spændet kunne justeres, som senere blev implementeret. Analyserne var en del af en række større personalejusteringer og dermed et eksempel på en datadreven tilgang til HR-tiltag.

 

Return On Investment analyser: Thomas afdeling var ansvarlig for gennemførsel af Return On Investment-analyser af centrale HR-processer, herunder graduate-programmer og kompetenceudviklings-aktiviteter.

 

 

Publikationer

 

 

 

Ud over nedenstående uddrag af publikationer har Thomas udgivet fire fagbøger for Gyldendal om Indien og Egypten og publiceret ca. 30 artikler om forhold i udviklingslande i diverse aviser og tidsskrifter.

 

2016-17

Få styr på fagsystemerne: Økonomisk Perspektiv i Danske Kommuner

 

Blogs: En række blog-artikler om velfærdssamfundet og den offentlige velfærdsproduktion: http://www.danskekommuner.dk/Blog/Thomas-Karlsson/

 

2013

Genoptræning af ældre virker
Mandagsanalyse i Politiken

 

Mod mere tillid - erfaringer fra tillidsreformen i Københavns Kommune
Børsens Ledelseshåndbøger, Strategi & ledelse

 

Forandringsledelse på Sundheds- og Ældreområdet
Samfundsøkonomen

 

Sådan udvikler vi fremtidens hjemmepleje
Kronik i Danske Kommuner

 


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.