Børn- og ungeområdet

Frigør ressourcer og skab kvalitet med DUBU 3.0

Har du som chef taget ydelses- og leverandørmodul i DUBU 3.0 i brug? Kataloget åbner op for en ny type af styrings­infor­mation om tildeling af sociale ydelser Informationen kan understøtte en mere sikker faglig og økonomisk styring, der tager afsæt i disponerede udgifter og forventede aktiviteter, og på sigt også i opnåede resultater.

Bedre data kan være med til at skabe større viden om indsatser, omkostninger og effekten af de konkrete sociale indsatser i jeres kommune.

Bedre data kan understøtte et fokus på værdi for borgeren fremfor fokus på paragraffer. I kan arbejde dataunderstøttet og målrettet med at reducere udgiftspresset på det specialiserede børne- og ungeområde. Herudover giver ydelses- og leverandørmodulet mulighed for at effektivisere den samlede administration på området.

Bedre data skaber et godt afsæt for en mere sikker aktivitetsstyring og på sigt også en bedre resultatstyring. 

I Type2Dialog hjælper vi kommuner med at tage ydelses- og leverandørkataloget i anvendelse, når man skal styrke den faglige, økonomiske og strategiske styring samt administrative effektivitet.

 • får mere værdi for pengene
 • gribe ind før økonomien kører af sporet
 • styre aktivitetsniveauet
 • styre serviceniveauet
 • arbejde systematisk med indsatstrappen og børnelinealen
 • følge op på resultaterne
 • følge op på om leverandørerne (interne og eksterne) leverer som forudsat
 • opbygge et grundlag for udbud af ydelser
 • reducere de administrative omkostninger
 • forbedre indhentningen af refusioner
 • At planlægge og styre processen, tilpasset jeres behov
 • Skabeloner til ydelseskataloget
 • At kvalitetssikre ydelses- og leverandørkatalog
 • En 80% færdig governancemodel og arbejdsgange, der blot skal tilpasses jeres virkelighed
 • Kompetenceudvikling, der kan understøtte en ændret adfærd i hele organisationen
 • At der er fokus på gevinstrealisering i hele processen

 

Vi kommer meget gerne forbi og præsenterer dig og dine kollegaer for, hvordan man kan bruge ydelses- og leverandørkataloget i DUBU 3.0, og hvad der skal til for at bringe det i drift.

Koordineret forløb for børn og unge

Antal borgere som modtager støtte på det sociale område, er stigende og flere børn og unge oplever netop at have brug for hjælp.

Når borgere og fagprofessionelle bliver spurgt om hvad der kan gøres anderledes, er der enighed om at styrke det tværgående samarbejde, så borgerne oplever mere sammenhængende forløb som tager udgangspunkt i de ønsker og drømme som børnene/ de unge har.

Type2dialog har mange års erfaring med praksisnær kompetenceudvikling, hvor vi tager fat i det kompetencebehov I har, så I kan implementere og arbejde med en sammenhængende indsats. Vi har selv erfaring fra praksis og har særligt de sidste år arbejdet med tværgående samarbejde og Én plan for familier.

Klik her og læs mere om vores erfaring med helhedsorienteret og sammenhængende indsatser for familier, børn og unge med komplekse problemstillinger. 

Har medarbejderne i jeres kommune de kompetencer og det mindset, som skal til for at sikre sammenhængende forløb for børn og unge på det specialiserede socialområde? Type2dialog kan støtte jer med:

 • Understøtte og kvalificerer jeres valg og brug af faglige tilgange og metoder som understøtter koordinerede forløb.
 • Stille skarpt på de organisatoriske greb, som er nødvendige for at lykkes med de koordinerede indsatser og én samlet plan.
 • Kompetence til at indgå i tværgående samarbejder, hvor barnet/ den unge er med til at definere løsningen.

At styrke samarbejdskulturen er et væsentlig greb, når organisationen skal geares til at håndtere tværgående forløb. Barrierer skal identificeres og fjernes, og gode historier skal fremhæves. I type2dialog arbejder vi med rådgivning på alle organisatoriske niveauer, samt sparring og implementeringsstøtte på operationelt niveau.

For at sikre et effektivt tværgående forløb for den enkelte borger, er det vigtigt at der udvælges en gennemgående medarbejder, som sikrer intern koordinering og kommunikation med borgeren. Type2dialog samarbejder derfor med kommuner om at udvikle velfungerende og effektive møder, som bliver faciliteret af en kompetent mødeleder. Som en træning af den enkeltes mødeledelse indgår der praksisobservation og supervision, så mødelederne får arbejdet med de kompetencer som kan sikre kompetente tværgående borgerforløb.

Udvalgte cases

Case

Lejre Kommune

Gruppeforløb med peer-to-peer for børn, unge og forældre.

Råderum og effektivitet via styrket sammenhæng og kvalitet

Udviklingen de seneste år efterlader flere spørgsmål i forhold til styringen på det specialiserede børne- ungeområde fx. hvilke tiltag giver de bedste resultater på den korte og lange bane, når der fokuseres på at få styr på bundlinjen, samtidig med at børn, unge og familier får den rette støtte?

Der er desværre ikke et kort svar herpå, men det kræver først og fremmest viden om kommunens målgrupper, brug af indsatstrappen, progressionsrate, organisationen m.v. Som rådgiver for kommuner og regioner igennem 17 år har vi i Type2dialog gjort os mange erfaringer med kommunale tiltag for at genoprette økonomien uden at give køb på kvaliteten.

Klik her og læs mere om hvordan vi har arbejdet med at skabe kvalitet og råderum i en kommune. 

Ved at identificere de barrierer som kommunens regler og rammer, processer og systemer, udgør for en mere effektiv og sammenhængende indsats, skaber vi et solidt fundament for at tage beslutninger om, hvordan sammenhængskraften i organisationen kan styrkes.

En sammenhængsanalyse er en analyse til brug for forbedringer i organisationen. Vores erfaring er at styrkede sammenhænge både understøtter en mere effektiv brug af ressourcerne og en bedre oplevet kvalitet.

Sammenhæng til det specialiserede børne- og ungeområde kan eksempelvis være:

 • Øge succesrate ift. at lykkedes med at få familier med vanskeligheder i bedre trivsel via et blik på sammenhæng mellem det specialiserede børne- og ungeområde og beskæftigelsesområdet.
 • Dæmme op for tilgangen til voksenområdet via et blik på sammenhæng mellem det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde.

Vores analyser tager afsæt i en kortlægning af, hvordan organisationens målsætninger understøtter eller modarbejder sammenhænge på tværs. I får konkrete anbefalinger til:

 • Fælles effektiv brug af ressourcerne
 • Indsatser med højest mulig progression for børn, unge og familier
 • Kvalitetsløft der afspejler de politiske fastsatte kvalitetsstandarder
 • Skabelse af en fælles kultur
 • Et attraktivt arbejdsmiljø der understøtter høj faglighed og trivsel

Kontakt vores dygtige konsulent

Anne-Mette Brandt

Anne-Mette Brandt

Administrerende direktør
Cand. scient. pol.

+45 23 84 69 18
amb@type2dialog.dk

Misbrugsbehandling for unge

Den kommunale indsats til unge og voksne med et skadeligt forbrug af rusmidler kan løftes. Kun hver fjerde indskrevne borger gennemfører hele behandlingsforløbet, og de fleste har været der før. Desuden kræver et stigende antal af unge med et skadeligt forbrug af rusmidler nye metoder og tilgange i behandlingen. Anvendelse af nyeste viden om samtaleforløb giver øget kvalitet og bedre fremmøde i rusmiddelbehandlingen. Derudover kan bedre sammenhæng mellem indsatser fastholde borgere i forløb og bygge bro mellem sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser.

Vores erfaringer dækker bl.a. store implementeringsprojekter for Socialstyrelsen, hvor vi er med til at modne og udbrede behandlingsmetoden MOVE til 20 kommuner i Danmark. Derudover har vi sammen med Socialstyrelsen afprøvet et samtalekoncept til botilbud (PAV) og vi har et tæt samarbejde med Det Nationale Videnscenter for Afhængighed i Grønland (Allorfik).

Endeligt er vores ydelser baseret på erfaringer fra både social- og sundhedsfaglige indsatser rettet borgere med skadeligt forbrug af rusmidler og vi har hjulpet både kommuner, regioner og private aktører med at øge kvaliteten i praksis og skabe mere værdi for borgerne.

Hvad driver os
I type2dialog brænder vi for bæredygtige indsatser som skaber værdi for borgeren og som dermed medfører øget livskvalitet gennem borgerinddragelse, fælles tværsektoriel indsats samt øget indflydelse på egen behandling. Vi arbejder for at borgeren skal føle sig hørt og set gennem inddragelse og en anerkendende og ikke dømmende tilgang. Dette er særligt vigtigt når værdien skal mærkes hos en sårbar målgruppe.

Indskrevne borgere der gennemfører behandlingsforløbet
0 %
Stigning i antal unge i behandling
0 %
Andel unge i misbrugsbehandling med psykiatrisk diagnose
0 %

En udfordring ved at fastholde unge i samtaleforløb er udeblivelse fra samtaler og dermed risiko for at behandlingen afbrydes utidigt. Center for Rusmiddelforskning angiver at man ved implementering af MOVE kan øge fremmødet i behandlingsforløbene med op til 20 % i sammenligning med lignende metoder.

Derudover er andelen af unge, der gennemfører et behandlingsforløb på 49%, hvilket er markant højere end andre behandlingsformer, herunder U-turn og U18. Dette øger antallet af samtaler, bedre fastholdelse og i sidste ende et bedre behandlingsresultat. Netop MOVE-metoden kan øge antallet af stoffri unge 9 mdr. efter endt behandling med op til 19% sammenlignet med lignende metoder.

Dertil kommer at MOVE har flere stoffrie blandt unge med psykiske diagnoser og reducerer illegale aktiviteter, samt flere i gang med et uddannelsesforløb.

At de unge kommer til flere samtaler og gennemfører behandlingsforløb giver også en økonomisk gevinst med tiden. Initialt er der flere omkostninger pr. ung, hvilket afspejler at der afholdes flere samtaler, men set over tid estimerer VIVE at der er en nettogevinst at hente, pga. af færre omkostninger til andre offentlige ydelser og aktiviteter (Økonomisk evaluering af MOVE, VIVE 2019).

Hvad skal der til for at fastholde borgerne i behandlingen og understøtte deres vej i rusmiddel-behandlingen? Nyeste evidensbaserede viden viser, at det er vigtigt, at borgerne mødes af en forudsigelig samtalestruktur, hvor borgerne føler sig set, hørt og forstået. Det kræver, at medarbejderne er tydelige i deres formidling og står solidt på faglige metoder og tilgange, der fremmer borgernes motivation og ejerskab. En fælles faglig praksis, hvor medarbejderne løfter hinanden kommer både borgere og ansatte til gavn

Type2dialog kan hjælpe jer med at videreudvikle jeres grundlæggende metoder, fx MI og KAT i samtalestrukturen og implementere nye metoder i en fælles faglig praksis. Vi tilbyder bl.a. supervision på MI og KAT, samt på samtalekoncepter som MOVE.

Ændring af en adfærd eller livsstil er vanskelig. Undersøgelser viser, at man i stedet for at fortælle borgeren hvad vedkommende skal gøre, skal skabe en indre motivation for adfærdsændring. Den motiverende samtale er en evidensbaseret metode, som fokuserer på at hjælpe borgeren med at få synliggjort sine styrker og kompetencer samt troen på egne evner. Metoden er oprindelig udarbejdet til at behandle alle former for misbrug, men bruges nu til alle former for adfærdsændring.

Som medlem af det internationale netværk MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) tilbyder Type2dialog kvalificeret undervisning i Den Motiverende Samtale på alle niveauer. Derudover tilbyder vi supervision i brug af metoden med henblik på at sikre metodefidelitet samt fremme forankring i praksis.

Mange borgere med dobbeltdiagnoser falder imellem to stole pga. behandling i begge sektorer, hvilket kan resultere i tilbagefald eller udeblivelse fra behandling. En medicinpædagogisk tilgang har fokus på en fælles indsats for borgeren og på at højne det tværsektorielle samarbejde. For at det kan lade sig gøre, opfordres borgeren til at få et øget kendskab til egen behandling samt øget medansvar og medindflydelse i forhold til egen behandling.  Ved en borgerinddragende tilgang og med udgangspunkt i borgerens behov, fokuseres der i høj grad på komplementære strategier til eksempelvis brug af beroligende og vanedannende medicin, uro, psykotiske oplevelser eller angst. Den medicinpædagogiske tilgang koblet sammen med brug af MI er en perfekt blanding af metoder, som styrker borgerens empowerment og recoveryproces.

I Type2dialog har vi stor ekspertise og erfaring i implementering af en medicinpædagogisk tilgang. Vil tilbyder både kompetenceudvikling af medarbejdere, udvikling af arbejdsgange samt supervision i praksis – både ved samtaler med borgere og blandt medarbejderne.

Udvalgte cases

Esbjerg Kommune - Kvalitet i misbrugsbehandling
Case

Esbjerg Kommune

Kvalitet i misbrugsbehandling – analyse og udvikling af substitutions- og heroinbehandling

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Anne Juel Huusom

Chefkonsulent
Master i sundhedsantropologi, sygeplejerske

+45 23 84 69 64
ajh@type2dialog.dk

Udvikling af kvaliteten på bo- og døgntilbud for børn og unge

Har I arbejdet systematisk med at skabe en faglig praksis, der er klar til tilsyn?
Et besøg fra os kan kvalificere jeres indsats og give jer klarhed over hvilke områder der skal styrkes. Vi har mange års erfaring med at analysere, udvikle og evaluere social- og sundhedsfaglige indsatser på bo- og døgntilbud og vi tilpasser vores tilgang til praksis alt efter de udfordringer I står overfor.

19% af alle botilbud der i 2018 fik besøg af Det Risikobaserede Tilsyn har så store mangler i deres sundhedsfaglige praksis at det vurderes som ”større problemer for patientsikkerheden”. Det er især mangler vedrørende håndtering af medicin, journalføring, instrukser og hygiejne, der skal forbedres. Derudover har det Sociale tilsyn kontinuerligt fokus på at monitorere indsatsen på landets tilbud til børn og unge og selvom antallet af påbud er faldet de senere år, var der i 2017 fortsat over 100 tilbud, der fik et påbud for ikke at kunne levere den fornødne kvalitet. Begge opgørelser viser at der er plads til forbedring og at ledere og medarbejdere har en vigtig opgave med at sikre en kvalificeret indsats.

Læs mere her om hvordan i kan få overblik over jeres kvalitet i praksis, samt hvordan vi kan hjælpe jer med at omsætte sundhedsfaglige udfordringer til læring og løsninger. 

Type2dialog udfører screeninger af jeres sundhedsfaglige praksis, der giver et fagligt overblik over kvaliteten og hvordan denne kan udvikles så den passer til jeres organisation og målgruppe. Vi har erfaringer med at gøre et tilbud klar til Det Risikobaserede Tilsyn eller hjælpe når påbuddet har ramt og der er behov for et hurtigt og kvalificeret løft i kvaliteten.

Vi tager udgangspunkt i gældende lovgivning på området og giver jer en grundig vurdering af hvor jeres sundhedsfaglige praksis kan forbedres. 

Type2dialog kan hjælpe jer med at få en faglig vurdering af jeres dokumentationspraksis og give jer en uvildig vurdering heraf. I kan bruge vores rådgivning til at skrue ned for den dokumentation, der blot tager medarbejdernes tid og give mere plads til at dokumentationen bliver en faglig refleksion, der understøtter jeres kerneopgave.

Type2dialog kan med kort varsel stille et kompetent hold, der kan give konkret sparring på arbejdsgange i medicinhåndtering, hygiejne eller i dokumentationen. Vi tilrettelægger et program sammen med jer, så vi kan gennemgå jeres praksis og komme med direkte feedback, der både skaber læring hos de involverede medarbejdere og øger kvalitet og effektivitet i indsatsen.

Type2dialog kan hjælpe jer med at videreudvikle jeres faglige praksis og indføre nye tilgange og metoder. Vi har et bredt kendskab til det specialiserede børne- og ungeområde og til både social- og sundhedsfaglige metoder, der vil kunne hjælpe jer med at øge kvaliteten i indsatsen.

Udvalgte cases

Kontakt vores dygtige konsulent

Linda Grouleff Rørbæk

Linda Grouleff Rørbæk

Chefkonsulent
Master i offentlig kvalitet og ledelse, fysioterapeut

+45 23 96 24 64
igr@type2dialog.dk