Rehabilitering i socialpsykiatrien

- Implementering af en ny arbejdsform i Sønderborg Kommune

Baggrund

Stadig flere borgere får en sindslidelse og har brug for hjælp og støtte. I starten af 2014 var 579 borgere tilknyttet Sønderborg Kommunes socialpsykiatri. Uden en særlig indsats ville dette antal være steget til 640 i 2015. For bedre at udnytte ressourcer, højne effekten af indsatserne og samtidig løfte kvaliteten af kerneopgaven iværksatte Sønderborg Kommune derfor i samarbejde med Type2dialog en udviklings- og implementeringsproces for alle ansatte i social-psykiatrien med fokus på rehabilitering og recovery.

Løsning

Processen blev døbt ”Hjælp til selvhjælp – et fælles ansvar”. Dens formål var at implementere den rehabiliterende arbejdsform og recovery. Målet var, gennem øget borgerinddragelse og systema-tiske rehabiliterings-forløb, at fremme den enkelte borgers mulig-heder for et selvstændigt og meningsfuldt liv. Dette stiller store krav til vidensniveauet, det tværfaglige samarbejde og koordineringen i organisationen. Med Type2dialogs FoKUS-model som metodisk grundlag tog den faglige udvikling afsæt i hverdagens praksis og konkrete borgerforløb.  For at sikre kvaliteten og effektiviteten i den socialfaglige indsats blev der udarbejdet et metodekatalog og en fælles arbejdsgang baseret på rehabilitering og recovery. Arbejds-gangen blev afprøvet i samarbejde med 30 borgere. Sideløbende med medarbejdernes faglige udviklingsproces modtog lederne supervision med fokus på forandrings-ledelse og implementering

“Sammen med Type2dialog har vi kickstartet en kultur. Vi er blevet bedre til at samarbejde på tværs af fag og sektorer efter fælles mål. Vi har fokus på borger-inddragelse – på at arbejde efter borgernes mål og at skabe en koordineret, sammenhængende indsats. Borgerne giver udtryk for, at de oplever en øget grad af livskvalitet, fordi vi tager udgangspunkt i deres håb og drømme.”

— Helle Schultz, Psykiatri- og handicapchef, Sønderborg Kommune

“Det er sket noget. Kulturen er anderledes.” – ”Professionaliseringen er øget – der er i dag færre synsninger og mere faglighed.” – ”Vi arbejder ligeværdigt og er lydhøre over for hinanden.” – ”Der er bedre samarbejde og mere dialog mellem myndighed og drift. Der er en større respekt, og man leverer det, der er aftalt. Også samarbejdet med sygeplejen er forbedret.”

— Socialfaglige medarbejdere, Socialpsykiatrien, Sønderborg Kommune

Resultater

Medarbejderne har øget deres faglige viden og evner til at arbejde tværfagligt og inddrage borgerne som aktive, centrale medspillere i rehabiliteringsforløbet. Der udarbejdes målrettede og tidsbestemte indsatser, som tager afsæt i borgernes ønsker, håb og drømme. 71 % af de adspurgte borgere oplever at have fået mere indflydelse og at deres mål er meningsfulde. Ud over kvaliteten er også effektiviteten højnet i form af et markant øget flow af borgere: Primo 2015 var 533 borgere tilknyttet socialpsykiatrien mod forventet 640: Det afspejler en markant stigning i antallet af afsluttede borgere svarende til 18,5 %.

Kortsigtede mål
  • Borgerne oplever øget indflydelse på eget liv – ved inddragelse i mål og samarbejde.
  • Effektivitet og kvalitet i kerneopgaven er øget i form af et større borgerflow fra primo 2013 til primo 2014.
  • Borgere og pårørende oplever en styrket indsats.
  • Medarbejderne oplever øget tværfagligt samarbejde.
  • Medarbejderne har øget deres viden om rehabilitering, recovery, koordinering og sundhedsfremme
RESULTATER
  • Borgerne oplever øget indflydelse på eget liv – ved inddragelse i mål og samarbejde.
  • Effektivitet og kvalitet i kerneopgaven er øget i form af et større borgerflow fra primo 2013 til primo 2014.
  • Borgere og pårørende oplever en styrket indsats.
  • Medarbejderne oplever øget tværfagligt samarbejde.
  • Medarbejderne har øget deres viden om rehabilitering, recovery, koordinering og sundhedsfremme

Kontakt vores dygtige konsulenter


Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.