Kvalitet i misbrugsbehandling

– Analyse og udvikling af substitutions- og heroinbehandling

 

Baggrund

Type2dialog og Social & Tilbud, Esbjerg Kommune, har samarbejdet om at lave en analyse og vurdering af medicinhåndteringen i Center for Misbrug og Udsatte. Analysen har fokus på udleveringsambulatoriet og har til formål at skabe overblik over eksisterende praksis i medicinprocessen og frembringe potentialer for den videre udvikling. Dette skal bruges i arbejdet med at øge patientsikkerheden, nedbringe ressourcespild og udvikle en kvalitetskultur i medicinprocessen.

 

Løsning

Type2dialog har indsamlet data i praksis ved direkte observation, interviews med sygeplejersker, læger, leder og andre nøglepersoner og analyseret data vedrørende fremmøde, lægesamtaler, åbningstider, mm. Derudover er der lavet en kompetenceafdækning af fast personale, der kan kobles med den konkrete opgavevaretagelse. Endelig har en del af arbejdet været at identificere opgaver, der med fordel kan glide fra læger til andet personale uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Efter den primære analyse deltog samtlige medarbejder i udleveringsambulatoriet, faste læger og ledere i en udviklingssession for at drøfte, nuancere og prioritere kommende indsatsområder.

 

Resultater

Analysen peger på 11 områder, hvor der med fordel kan igangsættes en udviklingsproces for at øge kvaliteten eller frigive ressourcer. Der kan fx frigives ressourcer ved at nedbringe afbrydelser hos personalet, ændre borgernes fremmøde frekvens i ambulatoriet, reducere antallet af udeblivelser, skabe koncentrerede arbejdsflow og øge specialiseringen hos medarbejderne og differentiere i opgaveløsningen. Derudover giver analysen 6 strategiske udviklingsområder: Mødet med borger, arbejdstilrettelæggelse, internt samarbejde, eksternt samarbejde, kvalitetskultur og kompetencer og roller.

Center for Misbrug & Udsatte har siden analysen nedsat arbejdsgrupper for hvert indsatsområde og anbefalingerne har været et fast punkt på månedlige personale møder.

Kortsigtede mål

  • Analyse af eksisterende arbejdsgange i substitutionsklinikken og heroinklinikken
  • Drøftelse og prioritering af 11 indsatsområder
  • Tættere samarbejde mellem læger og sundhedsfagligt personale i udleveringsambulatoriet
  • Etablering af sikker praksis for håndtering af afhængighedsskabende lægemidler

Resultater

  • Kontinuerligt fokus på at arbejde med og forbedre 11 indsatsområder
  • Markant forbedret samarbejde mellem social- og sundhedsfaglige
  • Bedre opgaveglidning og samarbejde internt
  • Sikre en patientsikker praksis i udleveringsambulatoriet
  • Rekruttering af faste læger, der kan varetage den lægefaglige del af misbrugsbehandlingen.

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Anne Juel Huusom

Anne Juel Huusom

Chefkonsulent
Master i sundhedsantropologi, sygeplejerske

+45 23 84 69 64
ajh@type2dialog.dk