Videreudvikling af akutområdet

– Øge kendskabet og kompetencerne, samt styrke samarbejdet med almen praktiserende læger

 

Baggrund

Etablering af den kommunale akutfunktion har været en del af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fra 2016. Akutfunktionen er en støttefunktion til den eksisterende hjemmepleje og et bindeled mellem hjemmeplejen, egen læge og hospital. Akutfunktionen kan bistå med ressourcer og kompetencer til de borgere, som kan have akut opstået sygdom eller særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov efter fx indlæggelse. Formålet er at forebygge forværring af akut opstået sygdom, forhindre unødige (gen)indlæggelser eller initiere straks indlæggelse gennem en tidlig, proaktiv indsats.

Fredensborg Kommune har i 2019 samarbejdet med Type2dialog omkring videreudvikling af den kommunale akutfunktion, samt udbredelse af kendskabet til den akutte sygeplejefaglige indsats. Da akutfunktionen ofte udfører lægeforbeholdte opgaver, forudsætter det et tæt samarbejde og tillid med praktiserende læger, for at sikre en effektiv og patientsikker indsats.  Projektets formål har derfor været dels at udbrede kendskabet til akutfunktionen, styrke samarbejdet med lægerne i almen praksis, samt øge kompetencerne for akutsygeplejen og øvrig hjemmesygepleje.

 

Løsning

Fredensborg kommune samarbejdede med Type2dialog i seks måneder med henblik på at fastholde fokus på projektets målsætninger. Målgruppen var Fredensborg Kommunes personale i akutsygeplejen, på de midlertidige pladser på Pilebo, den øvrige hjemmesygepleje samt almen praksis. Projektet var et flersporet design der blandt andet indbefattede:

 • Dataindsamling
 • Interviews med læger og sygeplejersker
 • Praksisobservationer med akutsygeplejen
 • Validerings og projektdesign workshops
 • Design og afprøvning af model for tværfaglige sparringsmøder
 • Afvikling af faglige temadage og kompetenceudvikling for akutsygeplejen og hjemmeplejen

Resultater

Resultaterne fra projektet viser at brugen og kendskaben til akutfunktionen er øget. Foruden flere henvendelser fra hjemmesygeplejen er der sket en fremgang på 38 % i henvisninger fra almen praksis til akutsygeplejen i perioden 1.1.18 til 1.5.18. Dette tillægges blandt andet øget opmærksomhed og en afprøvning af model for tværfaglige sparringsmøder. Medarbejderne oplever desuden at de igennem processen har udviklet praksisnære kompetencer og viden indenfor akutområdet. 84 % af deltagerne er enige eller meget enige i, at de faglige temadage har styrket deres viden og praksisnære kompetencer. Projektet har synliggjort udviklingspotentialer for akutfunktionen og samarbejdet på tværs. Der er udviklet klare anbefalinger til hvordan der fremadrettet kan arbejdes med at opnå endnu bedre og tættere samarbejde med almen praksis omkring udredning af akutte syge borgere.

Konkrete målsætninger og resultater

 1. Eksterne henvisninger fra almen praksis til akutsygeplejen er steget med 20 %
  Resultat: Fremgang på 38 % i henvisninger fra almen praksis.
 2. Oplevelsen af læringsudbyttet > 3 ud af 5 i forbindelse med tværfaglige sparringsmøder.
  Resultat: Deltagerne oplever gennemsnitligt læringsudbytte på 4,5 ud af 5.
 3. Min. 80% af deltagerne oplever de har fået bedre indsigt i og praksisnære kompetencer indenfor akutområdet på de faglige temadage.
  Resultat: 84 % af deltagerne er enige eller meget enige i, at de har fået bedre indsigt i og praksisnære kompetencer.
 4. Lægerne som deltager på temadag har > 3 (ud af 5-skala) viden om akutfunktionen.
  Resultat: Gennemsnit af ni besvarelser er 4,9.

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Kristine Backholm

Kristine Backholm

Chefkonsulent og forretningsansvarlig
cand. pæd. psyk

+45 23 84 69 22
kb@type2dialog.dk