Faste teams i ældreplejen

Ærø Kommune skal, i samarbejde med Type2dialog, udvikle og afprøve en model for en helhedstænkende hjemmepleje

 

Formål

Vi skal kigge på hvordan vi kan skabe den rette organisering, sikre den rette faglighed, kontinuitet samt styring, som kan gøre selvstyrende og tværfaglige teams muligt i en lille kommune.

Borgerens behov skal komme først, og der skal opleves mere nærhed.

Projektets formål er at udvikle en hjemmepleje, hvor alle borgere med behov for hjælp i eget hjem, oplever stabilitet, sammenhæng, øget indflydelse på hjælpen og kontinuitet i den hjælp, de modtager. De tre overordnede mål for projektet er:

 1. Mere nærhed og større tryghed for borgerne via færre forskellige medarbejdere i borgernes hjem, øget koordinering og bedre sammenhæng i indsatserne, hvilket skaber stabilitet.  
 2. Mere selvbestemmelse og inddragelse af borgeren i eget forløb.
 3. Øget medarbejdertrivsel via øget medindflydelse, bedre brug af faglighed og udvikling af kompetencer.

 

Ærø Kommune vil med projektet nytænke rammerne for hjemmepleje i en mindre kommune. Borgerne skal opleve, at hjemmeplejen i kommunen er med til at skabe tryghed og kvalitet i deres hverdag. Medarbejderne skal sættes mere fri, så de får mulighed for at bringe deres faglighed endnu mere i spil, og det skal ske i et tværfagligt samarbejde mellem SOSU-medarbejderne i hjemmeplejen, sygeplejerskerne, terapeuter, visitator og diætist. Projektet er inspireret af den model for hjemmepleje, som hollandske Buurtzorg har udviklet. Modellen skal tilpasses til Ærø Kommunes kontekst. Konkret skal vi:

 • Etablere fire selvstyrende, tværfaglige og faste teams i hjemmeplejen, som skal varetage alle opgaver relateret til sygepleje, pleje og praktisk hjælp i borgerens hjem – med udgangspunkt i borgerens ressourcer og ønsker til hjælpen.
 • Gennem ny organisering og nye måder at planlægge hjemmeplejen på vil vi sikre en fleksibel tilpasning til borgernes skiftende behov, da de medarbejdere, der er tættest på borgerne, kender borgerne bedst.
 • Øge de faglige kompetencer via en ny struktur for tværfagligt samarbejde og helhedspleje.

Målgruppe

Målgruppen er alle borgere bosat i Ærø Kommune, der modtager hjemmepleje i eget hjem. Mange af borgerne vil på sigt få behov for flere forskellige former for hjemmepleje, f.eks. både praktisk hjælp og personlig pleje. Borgerne er kendetegnede ved at være ældre og hovedsageligt over 70 år. Derudover er der flere og flere borgere, som kæmper med demensproblematikker i forskellige grader. Denne gruppe af borgere vil have særligt gavn af den genkendelighed og tryghed, det giver, at der sikres mere stabilitet og kontinuitet i hjemmeplejen.

Indhold

Ærø Kommune vil udvikle en Ærø-model, der kan vise, hvordan man kan etablere selvstyrende, faste teams i en lille kommunes hjemmepleje karakteriseret ved bl.a. at medarbejderne har stort kendskab til borgerne og løser en bred vifte af opgaver. Vi vil udvikle og afprøve forskellige prøvehandlinger via forbedringsmodellen, hvor vi vil teste:

 1. Sammensætning af fagligheder
 2. Ny fleksibel måde at visitere hjælp – gå fra enkeltindsatser til pakker
 3. Ny planlægning tættere på driften, herunder også fleksible mødetider og overlevering mellem vagtlag
 4. Ny ledelsesform, der går fra klassisk ledende til coachende, som fremmer en selvledende og tværfaglig læringskultur
 5. Udfordre faggrænser i en helhedspleje via faglige mentorer

 

Projektet er opdelt i seks faser, der tilsammen dækker projektperioden på 24 måneder.

Fase 1: Planlægning, forberedelse og organisering.

Fase 2: Foranalyse, dataindsamling og kvalificering af forandringsteori.

Fase 3: Kompetenceudvikling og fælles opstart for alle ledere og medarbejdere i hjemmepleje, sygepleje og terapeuter.

Fase 4: Small-scale afprøvning på udvalgt team, herunder bl.a. opstart af det første tværfaglige team.

Fase 5: Next step, fuld implementering i alle teams.

Fase 6: Slutevaluering og afrapportering.

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Anne Juel Huusom

Chefkonsulent
Master i sundhedsantropologi, sygeplejerske

+45 23 84 69 64
ajh@type2dialog.dk

Emilie Kira Christiansen

Emilie Kira Christiansen

Konsulent og projektkoordinator
Cand. mag. læring og forandringsprocesser, PBA. Ernæring og Sundhed

+45 23 84 69 14
ekc@type2dialog.dk