Sundheds- og ældreområdet

Den effektive rehabiliterende organisation

Rehabilitering har været på dagsordenen i over 10 år, og er en af løsningerne, der kan imødekomme den demografiske udvikling på ældreområdet.

Hvor effektivt arbejder I med de rehabiliterende indsatser i jeres organisation? Får I realiseret de faglige og økonomiske potentialer og gevinster der er ved rehabilitering?

Kommunerne spilder millioner af kroner på kompetenceløft af medarbejdere i rehabilitering – klik her eller læs mere under om hvordan vi kan hjælpe jer og hvor udfordringerne ligger.   

Kommunerne spilder millioner af kroner på kompetenceløft af medarbejdere i rehabilitering. Det skyldes at organisationen ikke tilpasser rammen, der kan give gevinsterne.

Vi ser kommuner begå fem fejl….

 • Borgerne bliver ikke revisiteret i takt med den rehabiliterende indsats
 • Den økonomiske styring ændres ikke i takt med implementeringen af rehabilitering
 • Ledelsesspændet er for stort
 • Organiseringen understøtter ikke den ønskede ændret adfærd
 • De rehabiliterende kompetencer kan ikke anvendes i den daglige praksis

Flow: I udviklingen af kommunens rehabiliterende indsatser arbejder vi med borgerflows.

 1. Mellem hospital og kommunal pleje
 2. Mellem midlertidig plads, det rehabiliterende team, hjemmepleje eller plejecenter
 3. Sammenhæng og flow fra sygepleje til pleje (§§138, 140, 85)
 4. Sammenhæng og flow mellem indsatser (§§83, 83a, 85, 86)
 5. Fra rehabilitering til selvhjulpen (§83a)

 

Sådan understøtter vi borgerflow, effekt og kvalitet i indsatsen

I udviklingen af kommunens rehabiliterende indsatser arbejder vi med borgerflows og samarbejde mellem de forskellige indsatser og tilbud i et borgerforløb. Resultatet er at borgeren får den rette hjælp med de rette kompetencer på det rette tidspunkt. Dette øger kvaliteten i de faglige indsatser og giver borgeren mulighed for at opnå mest mulig selvstændighed og mestring i eget liv.

Organisering der skaber forskellige gevinster: Vi arbejder med en række organisationsformer:

 1. Den koordinerende myndighed, hvor hjemmeplejen har en central rolle, i tæt samarbejde med en rehabiliteringskoordinator
 2. En koordinerende træningsafdeling, hvor kommunens træningsenhed er forløbsansvarlig
 3. Fremskudt rehabiliterende-team som varetager alle de rehabiliterende opgaver på §83a
 4. Hjemmeplejen varetager hele den rehabiliterende indsats på §83a sammen med øvrige indsatser på §83

 

Kompetencer og tiltag der er vigtige for at få succes:

 1. Etablering af det tværfaglige rehabiliteringsmøde
 2. Kompetente forløbsansvarlige
 3. Ledere der kan understøtte ønskede adfærd
 4. Arbejdsgange, der understøtter den rehabiliterende tilgang
 5. Tilpasning af rammer, regler og organisering, der muliggøre at målene kan opnås
 6. Kompetenceforløb

 

Klik her og læs mere om tværfaglig koordination og afholdelse af tværfaglige effektive møder om borgerne. 

Type2dialog har med veldokumenteret succes hjulpet små og store kommuner med at skabe varig forankring og effekt af rehabilitering i hjemmeplejen og på plejecentre. Vores rådgivning baseres på mange års national erfaring, forskning og dybdegående kendskab til drift og ledelse indenfor ældre og sundhedsområdet.

 • Vi forstår og kan arbejde med den økonomiske-, styringsmæssige- og organisatoriske ramme
 • Vi har respekt og forståelse for sammenhænge i indsatser
 • Vi arbejder med en kontinuerlig inddragelse af organisationen inden for rammen
 • V kan udarbejde adfærdsdesignet arbejdsgange og redskaber
 • Vi arbejder med kompetenceudvikling som implementeringsværktøj – fra klasserum til personalerum.
 • Vi kan lede store komplekse projekter agilt
 • Beslutninger om rammer og løsninger kan træffes på et oplyst grundlag
 • Reduktion på 5-15% af ydelsesforbruget på de borgere der er i fokus
 • Øget borgertilfredshed gennem involvering i beslutninger, oplevelse af at der findes løsninger på udfordringerne og oplevelse af bedre sammenhæng
 • Øget arbejdsglæde gennem indflydelse og brug af egne kompetencer ift. borgerens behov

 

En samlet realisering af gevinsterne er med til at understøtte kommunens muligheder for at reducere sygefraværet samt fastholde og rekruttere.

 1. Undersøge borgergrundlaget
 2. Kortlægge hvem der er mulig målgruppe
 3. Fastlægge mål og ønskede gevinster
 4. Undersøg om rammer, regler og organisering understøtter mål og ønskede gevinster
 5. Udarbejde en samlet projekt- og gevinstrealiseringsplan med tal for effektmåling.

Type2dialog og Københavns universitet, Center for Holdspil og Sundhed, har etableret et samarbejde der har til formål at kombinere evidensbaseret forskning og bygge bro mellem civilsamfundet og kommunens indsatser.

Vi ser følgende 4 udfordringer ift. samarbejde på tværs af kommunale indsatser og lokalsamfundets tilbud der kalder på brobygning:

 1. Borgeren fysiske funktionsevne bliver ofte svækket så snart kommunens indsats stopper.
 2. Der er manglende indsigt i snitfladerne og lokalsamfundets mange tilbud.
 3. Der er manglende forståelse for hinandens fagligheder – ex en større forståelse for, hvad inkluderende holdaktiviteter kan vs. specialiseret individuel træning.
 4. Der er ofte en kløft imellem politikker og handleplaner for værdighed, samskabelse og inkluderende fællesskaber og reel realisering i praksis.

 

Løsningen står soleklart: Brobygning, samskabelse og tværsektorielt samarbejde mellem lokalsamfundet og kommunens tilbud.

Ved at samtænke det lokale foreningslivs tilbud om motion og fællesskaber med kommunens rehabiliteringsindsatser, opnås en synergieffekt der rækker udover de almindelige ydelser og styrker kvalitet på tværs.

 

Forskning viser at motionsfællesskaber for ældre styrker trivsel og velvære gennem:

 • Varig inklusion i meningsfulde fællesskaber
 • Vedligeholdelse af fysisk og psykisk funktionsevne
 • Kognitiv stimulation og forebyggelse af ensomhed

 

Vores fælles ambition

Vi anvender KU´S forskningsbaserede metoder og Type2dialog`s solide kendskab til kommunernes velfærdsområder til at løse problemstillinger på tværs af sektorer indenfor rehabilitering, fysisk aktivitet, inkluderende bevægelse og ernæring. Derfor indgår vi nu samarbejdsaftaler på tværs, hvor vi tilbyder skræddersyede efter-videreuddannelsesforløb for offentlige og private virksomheder:

 • Vi skaber en stærkere relation mellem forskere, kommuner og virksomheder – så vi sammen kan stå stærkere i fremtiden.
 • Vi skaber relevant vidensoverførsel fra forskning til praksis indenfor konkrete problemstillinger og professioner med henblik på at skabe større værdi for borgeren, kommunen og samfundet.
 • Vi har fokus på samskabelse, så løsninger opstår i fællesskab.
 • Vi vil bidrage til fælles idégenerering og kompetenceudvikling på tværs af social- sundhed og fritid med henblik på fælles problemforståelse og fælles løsninger.

 

Download ovenstående som pdf klik her

Udvalgte cases

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Linda Grouleff Rørbæk

Linda Grouleff Rørbæk

Chefkonsulent
Master i offentlig kvalitet og ledelse, fysioterapeut

+45 23 96 24 64
lgr@type2dialog.dk

Tina Rosendahl Nielsen Chefkonsulent Type2dialog

Tina Rosendahl Nielsen

Chefkonsulent
Sygeplejerske, Diplom i ledelse

+45 23 84 69 22
trn@type2dialog.dk

Selvstyrende teams i hjemmeplejen

Selvstyrende teams, faste teams, selvorganiserende teams – kært barn har mange navne

Mange Kommuner har de sidste to år afprøvet forskellige former for selvstyrende teams. Der er afprøvet flere former for organisering, ledelse, styring, kompetenceudvikling, tværfaglige teams, elementer og grader af selvstyring. Vi kan med rette sige at vi nu står et sted hvor man med en vis form for tyngde kan sige noget om hvad der virker – og ikke virker. Når det er sagt, kan man ikke blot overføre disse erfaringer til alle kommuner. Kommunes størrelse, medarbejder sammensætning, organisering, styrker, udfordringer, kultur og mange andre elementer har betydning for hvilken løsning der vil bringe mest mulig kvalitet med sig.

Af samme årsag ser vi også forskellige betegnelser for denne udvikling. Vi ser at man som kommune kan vælge at læne sig op ad tilgangen i den Hollandske model Burtzorg – eller blot anvende delelementer fra den, hvilket illustreres i nedenstående model.

3 niveauer af selvstyring og ledelse

3 niveauer af selvstyrende teams

Ældre og sundhedsområdet oplever mangel på arbejdskraft, trivsel og fastholdelse – udfordringer der potentielt kan gå ud over den faglige og borgeroplevede kvalitet. Det er tid til at gøre noget andet – tænke nye tanker og sidst men ikke mindst inddrage medarbejderne på nye og mere seriøse måder.

Foreløbige erfaringer fra Danmark viser nu, at medarbejder trivsel, den faglige kvalitet samt borgeroplevede kvalitet potentielt kan stige, hvis man organiserer den hjælp der gives til borgeren i mindre faste teams der øger medarbejdernes indflydelse på den daglige planlægning. 

Der findes formentlig ikke den danske kommune der ikke har arbejdet og udviklet projekter der har til hensigt at forbedre kvaliteten indenfor sundheds- og ældreområdet. Nogle ville måske sige at der har været en form for ”projektforstoppelse” og det ene projekt knapt er afsluttet før end et nyt kommer ind.

Det er ikke nødvendigt at opfinde den dybe tallerken eller starte forfra når I skal udvikle og implementere selvstyrende teams. Start der hvor I er lige nu, det kan for eksempel være jeres erfaringer med fremskudte rehabiliterings teams eller arbejdet med jeres organisatoriske tværfaglighed. 

Hos TYPE2DIALOG har vi, i mange år, hjulpet med etablering af rehabiliterende organisationer, organisering og udvikling af tværfaglige møder samt etableringen af fremskudte rehabiliteringsteams. Her har vi understøttet udviklingen af teamdannelse, det tværfaglige samarbejde, øget fagligheden og styrket en refleksion og læringskultur med afsæt i psykologisk tryghed. Her ligger b.la. stor viden om hvilke greb man kan skrue på i forbindelse med de første to niveauer i udviklingen mod selvstyrende teams.

Som nævnt er der ikke to kommuner der er ens, men vi ser mange af de samme udfordringer og vilkår gå igen i de Kommuner vi har hjulpet. Mange kommuner ønsker det samme – men vejen derhen er forskellig og afhænger af forskellige faktorer.

Vi ser også at mange projekter bliver planlagt efter den traditionelle tilgang. Dvs. at der bruges meget lang tid på at beslutte hvad man ønsker at opnå – og hvordan man konkret vil komme derhen. Men hvis man ønsker nye resultater, er vi også nødt til at planlægge og designe udvikling på nye måder der oprigtigt tager højde for at inddrage dem der ved allermest om de udfordringer der er, samt de løsninger der kan være herpå. I de projekter vi har været samarbejdspartner og rådgiver ind i, har vi anvendt FORBEDRINGSMODELLEN. Ikke kun PDSA (som blot er et redskab), men tilrettelagt projektet således at der skabes mulighed for at medarbejderne tager del i projektet og har indflydelse på udviklingen – deltagere der definerer det der sættes i gang og ikke blot bliver inddraget som vi traditionelt gennem tiden har gjort.

Derfor vil vi anbefale følgende 5 skridt når kommuner ønsker at realisere de potentialer der er i de forskellige former for selvstyrende faste teams:

 1. Fastsæt resultat mål og vision for den forestående udvikling
 2. Afdæk hvad problemet er – om der er et problem og hvor stort det er (inddrag her personalet bredt i organisationen)
 3. Præsenter fund fra analysen samt projektets mål for medarbejderne – kan de genkende dem? Og se sig selv ind i målene?
 4. Start med ét team. Planlæg processer med tid til udvikling (lærings- og udviklingsrum) hvor alle medarbejderne i det nye team definerer og planlægger de første prøvehandlinger (PDSA) med afsæt i målene for projektet
 5. Følg medarbejdernes løsninger – støt dem og afhjælp der hvor I som organisation kan. Det kræver meget at gøre noget andet end ”vi plejer”!

 

5 vigtige trin

Udvalgte cases

Faste teams i ældreplejen - Ærø Kommune
Case

Ærø Kommune

Faste teams i ældreplejen – udvikling og afprøvning af model for helhedstænkende hjemmepleje

Kontakt vores dygtige konsulenter

Linda Stick

Linda Stick

Chefkonsulent
Master i organisationspsykologi, Marte Meo terapeut, sygeplejerske

+45 23 84 69 15
ls@type2dialog.dk

Anne Juel Huusom

Chefkonsulent
Master i sundhedsantropologi, sygeplejerske

+45 23 84 69 64
ajh@type2dialog.dk

Linda Grouleff Rørbæk

Linda Grouleff Rørbæk

Chefkonsulent
Master i offentlig kvalitet og ledelse, fysioterapeut

+45 23 96 24 64
lgr@type2dialog.dk

Det nære sundhedsvæsen

Det nære sundhedsvæsen bringer nye opgaver ud i kommunerne. Borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet, bliver mere og mere komplekse og multisyge. Det stiller nye og større krav til personale og ledere og kommunernes organisering af de nye opgaver og samarbejde på tværs.

Det nære sundhedsvæsen handler om

 • Borgers og pårørendes indgang til sundhedsvæsenet
 • Behandling af borgeren i borgerens eget hjem
 • Sammenhængende patientforløb mellem kommune, almen praksis og sygehus
 • Forebyggelse af indlæggelse gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, rehabilitering og selvtræning
 • Borgerens mestring af egen sygdom (f.eks. kronikere (KOL, diabetes) gennem brug af uddannelse og moderne teknologi

 

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med det nære sundhedsvæsen? (Hvad vil I opnå?)

 1. Er organiseringen optimal og tydelig på tværs af områder?
 2. Bliver borgeren modtaget af de rette kompetencer f.eks. ved udskrivning?
 3. Har I det rigtige omkostnings- og serviceniveau?
 4. Er data en vigtig del af jeres kvalitetsudvikling?

 

Læs mere om vores sammarbejde med Sønderborg Kommune omkring det nære sundhedsvæsen på socialområdet her. 

Type2dialog tilbyder rådgivning, analyse og implementering af løsninger inden for:

 • Kvalitetsstandarder, arbejdsgange og aftaler
 • Modtagelse af borgere fra hospitalet – kvalificering af arbejdsgange – hvem modtager borgeren og sikrer sig dokumentation og handlinger.
 • Udarbejdelse af arbejdsgange i forbindelse med udskrivelse fra hospital
 • Arbejdsgangsanalyse af snitfladerne mellem enhederne i kommunen herunder akutsygeplejen, hjemmeplejen, midlertidige ophold, træning og visitation
 • Visitationen af borgere – rette ydelser til rette borger
 • Implementering af triage både hjemmepleje, plejecentre og midlertidige døgnophold
 • Rehabilitering – hvordan gør vi dette bedst? Læs mere om rehabilitering her. 
 • Triage af borgerne medfører et kompetenceløft hos personalet når alles fagligheder sættes i spil. 
  Læs mere om vores systematiske triageredskab udviklet til vurdering og kvalitet i behandling af borgerne her. 
 • Hvordan arbejdes med Fælles Sprog 3 (FS3) og den sundhedsfaglige dokumentation
 • Anvendelse af vejledninger / kliniske retningslinjer i hjemmesygeplejen og akutsygeplejen
 • Rehabiliteringssigte – kompetenceudvikling og praksisnær træning i tværfagligt samarbejde
 • Mødestruktur – hvordan afholdes konstruktive møder i og i mellem enheder
 • Implementering af arbejdsgange og relevante screeningsredskaber evt. Barthel, TOBS og lignende
 • Datadrevet kvalitetsudvikling og drift, fra omsorgsjournal til viden
 • Afdække tilgængelige data på tværs af sektorer – analyse og behovsafklaring for kobling af data til gavn for forebyggelse, opsporing og behandling i det nære sundhedsvæsen
 • Arbejdsgange for kommunikation og dataudveksling
 • Kommunikation på tværs af centre i kommunerne 24/7
 • Omkostninger, LEON
 • Flowanalyser mellem kommunale enheder

Udvalgte cases

Kontakt vores dygtige konsulent

Linda Grouleff Rørbæk

Linda Grouleff Rørbæk

Chefkonsulent
Master i offentlig kvalitet og ledelse, fysioterapeut

+45 23 96 24 64
lgr@type2dialog.dk

Patientsikkerhed, medicinhåndtering og dokumentation

Hvordan arbejder I med at skabe en patientsikker praksis? I Type2dialog hjælper vi med at skabe en øget patientsikkerhed indenfor medicinhåndtering, sundhedsfaglig dokumentation og hygiejne. Det risikobaserede tilsyn giver fortsat mange påbud, og det fortsatte arbejde med at øge patientsikkerheden stiller store krav til systematik, viden og handlekompetencer hos medarbejdere og ledere.

Læs mere her hvis du er nysgerrig på, hvordan Type2dialog kan støtte jer i at skabe en mere patientsikker praksis.

Medicinhåndtering er en kompleks opgave, og undersøgelser viser, at borgerne i ældreplejen modtager 8 forskellige lægemidler dagligt. Derudover er hver 10. indlæggelse relateret til den medicinske behandling og 2/3 af alle utilsigtede hændelser på det kommunale velfærdsområde er relateret til medicin. Spørgsmålet er, hvordan de mange timer der hver dag bruges på medicinhåndtering kan skabe mere værdi for borgeren?

Type2dialogs tværfaglige team af farmaceuter, sygeplejersker og sundhedspædagogiske specialister kan hjælpe med at skabe patientsikre løsninger og effektivitet i medicinhåndteringen på et område med stor kompleksitet. Vi kan hjælpe jer med:

 • Gennemgang og vurdering af jeres medicinhåndtering i praksis
 • Praksisnær kompetenceudvikling af medarbejdere på alle niveauer
 • Udarbejdelse af vejledninger og medicininstrukser
 • Rådgivning og problemløsning før og efter risikobaseret tilsyn
 • Analyser med henblik på at ressourceoptimere medicinhåndteringen

 

Ved udfordringer på medicinområdet eller et truende påbud kan vi rykke hurtigt ud, og, sammen med jer, få jeres instrukser og dokumentation bragt i orden.

Vores kunder oplever, efter et samarbejde med os, at deres medarbejdere opnår nye færdigheder og begynder at undre sig over uhensigtsmæssige arbejdsgange. Vores kunder oplever også at få kompetent sparring på indhold af medicininstrukser og få en unik faglig og organisatorisk vurdering af medicinprocesserne.

Klik her og læs mere om hvordan vi understøtter kommuner i at skabe en mere sikker og effektiv medicinhåndtering.

Der er store omkostninger forbundet med mangelfuld hygiejne, både for samfundet og for den enkelte borger. Mangelfuld hygiejne og sygdomsfremkaldende mikroorganismer kan medføre infektioner fx i urinveje, luftveje, sår og mavetarmsystemet. Hos udsatte borgere, fx ældre og socialt sårbare, er det en hyppig årsag til indlæggelse og kan medføre blodforgiftning, varige mén eller i yderste konsekvens medføre dødsfald. Det er muligt at nedbringe antallet af infektioner og indlæggelser for borgerne, ved at arbejde med at forbedre hygiejnen. Dette kommer også medarbejderne til gode ved mindre sygefravær og et sundere arbejdsklima.

Type2dialog kan hjælpe jer: Sæt hygiejnen på dagsorden og vær med til at forebygge infektioner og dermed mere livskvalitet for borgerne. Type2dialogs erfarne sundhedsfaglige personale tilbyder at komme ud og følge jer i jeres praksis og i fællesskab få styr på hygiejnen.

 • Hygiejne screeninger og audit
 • Undervisning i infektionsforebyggelse
 • Bliv klædt på til det risikobaserede tilsyn
 • Udarbejdelse af lokale hygiejneretningslinjer
 • Implementering af nye infektionshygiejniske arbejdsgange
 • Læringsrum til utilsigtede hændelser

 

Vores kunder oplever, efter et samarbejde med os, at de får et overblik over deres rene og urene arbejdsgange og får konkrete anbefalinger til, hvordan hygiejnen kan øges.

Klik her og læs mere om hvordan vi kan hjælpe jer med en god hygiejne praksis.

Sikkerhed og kvalitet i de sundhedsfaglige indsatser, afhænger i høj grad af den sundhedsfaglige dokumentation. Uden en opdateret og tilstrækkelig dokumentation, er der stor risiko for at der sker fejl, som kan have alvorlige konsekvenser for borgerne. Styrelsen for Patientsikkerhed har på deres tilsyn stort fokus på den sundhedsfaglige dokumentation. Type2dialog kan lave et kvalitetstjek af jeres dokumentation og belyse, hvor der er behov for særlig opmærksomhed, og hvad I kan gøre fremadrettet for at sikre at jeres sundhedsfaglige dokumentation er af høj kvalitet.  

Type2dialogs tværfaglige team af sygeplejersker, terapeuter og farmaceuter kan hjælpe jer med:

 • Undervisning af jeres personale i FSIII
 • Lave dokumentation sammen med jeres personale således at alle krav til dokumentation bliver opfyldt
 • Sætte fokus på hvorfor dokumentation er et vigtigt arbejdsredskab
 • Gennemgang og vurdering af jeres sundhedsfaglige dokumentation
 • Bistå jer med udfærdigelse af lokale instrukser om dokumentation

 

Ved udfordringer med dokumentation eller et truende påbud kan vi rykke hurtigt ud, og, sammen med jer, få jeres instrukser og dokumentation bragt i orden.

Vores kunder oplever efter et samarbejde med os at få indblik i, hvordan dokumentation kan understøtte borgerens rehabiliteringsproces. Vi giver konkrete anbefalinger til, hvordan I kan arbejde med dokumentation, så den bliver relevant uden at tage unødig tid fra medarbejderne. Derudover har vi konkrete erfaringer med at hjælpe kommuner med arbejdet før-under og efter et risikobaseret tilsyn, der sikrer efterlevelse af krav fra Styrelsen og læring i praksis.

Læs også mere om hvordan vi kan hjælpe jer ift. dokumentation her. 

Udvalgte cases

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Anne Juel Huusom

Anne Juel Huusom

Chefkonsulent
Master i sundhedsantropologi, sygeplejerske

+45 23 84 69 64
ajh@type2dialog.dk

Linda Grouleff Rørbæk

Linda Grouleff Rørbæk

Chefkonsulent
Master i offentlig kvalitet og ledelse, fysioterapeut

+45 23 96 24 64
lgr@type2dialog.dk

Tina Rosendahl Nielsen Chefkonsulent Type2dialog

Tina Rosendahl Nielsen

Chefkonsulent
Diplom i ledelse, sygeplejerske

+45 23 96 24 22
trn@type2dialog.dk

Sund og værdig aldring

I de kommende år vil gruppen af ældre vokse betragteligt. Mange ældre lever i dag et godt og værdigt liv, men der er også ældre, hvor det værdige liv er udfordret pga kroniske sygdomme og funktionstab. Dem har vi en særlig forpligtigelse til at hjælpe. Type2dialog har udviklet metoder og indsatser der skaber effekt og understøtter kommunernes værdighedspolitik. Alle har ret til et værdigt liv, også selvom de har brug for hjælp.

Antallet af plejekrævende ældre vokser. Derfor er det nødvendigt med målrettede og fokuserede indsatser, der forebygger sygdom og funktionstab hos kronikere og ældre.

Redskaber og metoder til en styrket indsats for kronikere og ældre

På baggrund af mange års praksiskendskab og vores tværfaglige erfaring har vi udviklet og implementeret metoder der har vist effekt i forhold til forebyggelse af yderligere funktionstab og svækkelse af helbredstilstanden hos kronisk syge og ældre.

Kendetegnet ved redskaberne er en systematisk tilgang. Herunder kan nævnes:

 • Tidlig opsporing, der fremmer borgerens livskvalitet og i situationer forebygger behandlings- eller indlæggelse.  
 • Triage, er en anden metode at arbejde systematisk og handlingsorienteret på. Vi har udviklet og implementeret triage i forhold til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos borgere med demens eller andre kognitive udfordringer. Triage til borgere der er på midlertidige døgnophold, der er kan være multisyge og med komplekse problemstillinger. Triage der er tilpasset ”I sikre hænder” og FSIII. Triage er en metode der samtidig kan være med til at optimere den tværfaglige kommunikation og sikre at der bliver handlet ved de første tegn på forværring af borgerens helbredstilstand. 
 • Strukturerede triagemøder, hvor der sker en faglig drøftelse omhandlende borgeren og der udarbejdes en plan for borgeren som borgeren også inddrages i.
 • Det tværfaglige rehabiliteringsmøde / koordineringsmøde (DTR-møde), er en model der er udarbejdet sammen med Fremfærd Ældre. Mødet sikrer en helhedsorienteret, målrettet indsats for borgere i ældreplejen. Med DTR-mødet er borgerens mål i centrum samtidig med at kvaliteten i løsningen af kerneopgaven øges. Det tværfaglige blik højner det faglige niveau, så borgeren når egne mål og øger deres selvstændighed og livskvalitet. Flere kommuner har implementeret mødemodellen.

Demens er en sygdom der vender op og ned på livet, både for den der rammes af demens og for de pårørende.

Den nationale handlingsplan skal bidrage til at gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv. Type2dialogs kvalitets- og organisationsudvikling er målrettet flere af den nationale handleplans initiativer. Med socialpædagogiske og sundhedsfaglige metoder og modeller udvikler vi løsninger der skaber gevinst for både borgere, pårørende og personale. Hos Type2dialog kan vi bl.a. bistå jer omkring følgende områder:

Medicin og demens: Mange med demens får antipsykotisk medicin – ofte til behandling af adfærdsforstyrrelser og / eller psykiske symptomer.

Med Type2dialog som samarbejdspartner får I:

 • Fokus på korrekt brug af antipsykotisk medicin jf. målene i den nationale demenshandlingsplan 2025
 • Viden om brugen af den antipsykotiske medicin virkning, bivirkning og observationer
 • Viden om hvordan adfærdsforstyrrelser kan håndteres uden brug af antipsykotisk medicin. Herunder brug af ex. sansestimulation.

Det gode pårørendesamarbejde og en tværfaglig indsats: Rigtig mange pårørende løfter en stor og vigtig opgave, som ingen professionelle kan erstatte. Derfor skal vi passe på dem og sikre, at deres viden kommer i spil og at medarbejderne bliver gode samarbejdspartnere for de pårørende. En af indsatserne i den nationale demenshandleplan omhandler et bedre tværfagligt samarbejde omkring mennesker med demens. Vi har, hos Type2dialog, udviklet følgende modeller og metoder indenfor pårørende samarbejde, den gode indflytning på et plejecenter og det tværfaglige samarbejde:

 • Beboerkonferencer og DTK-demens (det tværfaglige koordineringsmøde): begge møder tager udgangspunkt i personcentreret omsorg. Mødemodellerne sikrer en helhedsorienteret indsats der tager udgangspunkt i borgerens behov og livshistorie. De sikrer tværfaglighed og medbestemmelse
 • Model for styrket samarbejde med pårørende herunder også kompetenceudvikling, som tager udgangspunkt i den pårørende som en ligeværdig samarbejdspartner. Vi har stor erfaring med, hvis man systematisk inddrager de pårørende som en del af arbejdsgangen samt klæder medarbejderne på til opgaven, skabes der et styrket samarbejde der er til gavn for borgerne, de pårørende og medarbejderne.
 • Den gode indflytning: Man siger at godt begyndt et halvt fuldendt. At starte på et nyt kapitel og flytte på et plejecenter er ofte en periode præget af forvirring, afmagt, sorg og krise. Det er vigtigt at samarbejdet og indflytningen foregår så trygt og medinddragende som muligt og tager højde for individuelle behov og den nye livssituation. Vi har udviklet en model der kan understøtte den gode indflytning på plejecenter og opstarten af den nye livsfase, både for beboeren og de pårørende

Medarbejdere indenfor ældre- og demensområdet, bliver ofte konfronteret med andre menneskers lidelse. Konstant at være eksponeret for andres lidelse kan over tid medføre en omsorgstræthed hos den professionelle.

Det kan have den konsekvens at man ikke længere har ressourcerne til at sætte sig ind i borgerens og de pårørendes livssituation. Symptomer på dette kan være en forrået tone blandt medarbejderne, udbrændthed og stress samt højt sygefravær.

Compassiontræning tilbyder metoder til at udvikle psykologisk tryghed i arbejdskulturen, der både understøtter faglig kvalitet – samt øger medarbejdernes og borgerens trivsel.

Læs mere om hvordan vi arbejder med compassiontræning her. 

Udvalgte cases

Innovationsfonden - Udvikling af et digitalt dagcenter
Case

Innovationsfonden

Udvikling af et digitalt dagcenter skal hjælpe personer med demenssygdom og deres pårørende

Syddjurs Kommune - Implementering af værdig ældrepleje
Case

Syddjurs Kommune

Implementering af værdig ældrepleje med udgangspunkt i hollandske Buurtzorg

Kontakt vores dygtige konsulent

Linda Stick

Linda Stick

Chefkonsulent
Master i organisationspsykologi, sygeplejerske

+45 23 84 69 15
ls@type2dialog.dk

Tina Rosendahl Nielsen Chefkonsulent Type2dialog

Tina Rosendahl Nielsen

Chefkonsulent
Diplom i ledelse, sygeplejerske

+45 23 84 69 22
trn@type2dialog.dk

Lone Maj Sand Clausen

Lone Maj Sand Clausen

Konsulent
Cand.pæd. pæd. psykologi, psykomotorisk terapeut, psykoterapeut

+45 23 84 69 17
lmc@type2dialog.dk