Det specialiserede voksenområde

Rehabilitering på det specialiserede voksenområde

Den rehabiliterende tilgang på det specialiserede voksenområde er kommet for at blive – med god grund. At arbejde med rehabilitering på det specialiserede voksenområde fører i mange tilfælde til, at borgeren modtager en hurtigere og mere målrettet indsats. For nogle borgere kan denne indsats medføre, at de klarer sig på egen hånd eller øger egen livsduelighed. For andre, er målet at bevare nuværende kompetencer og styrke livskvaliteten med afsæt i borgerens situation og potentiale.

I udviklingen af kommunernes rehabiliterende indsatser arbejder vi aktivt med borgerflow. Vi har fokus på, hvilke indsatser og aktiviteter som er kompenserende, aktiverende og rehabiliterende. Ved at arbejde med disse, og andre fælles faglige begreber, understøtter vi en proces, hvor borgerne øger deres mestring, klatrer ned ad indsatstrappen og derigennem øges borgerflowet.

Type2dialog har med succes hjulpet en række kommuner med at skabe varig forankring og effekt af rehabiliteringsindsatser, som har understøttet borgernes egne recovery-processer. Vi kender det specialiserede voksenområde, og har mange års erfaring og viden om værdiskabende indsatser.

Klik her eller læs mere under om hvordan vi kan hjælpe jer og hvor udfordringerne ligger i at arbejde rehabiliterende på det specialiserede voksenområde. 

 • Effektfulde indsatser der er baseret på borgerens motivation og ønsker
 • Øget borgerflow
 • Øget borgertilfredshed gennem involvering i beslutninger
 • Øget forståelse og samarbejde mellem drift og myndighed
 • Øget faglighed + øget indflydelse = øget arbejdsglæde
 • Øget mulighed for at iværksætte omkostningseffektive og målrettede indsatser
 • At tilbyde uvisiteret støtte og rådgivning
 • Igangsætte målrettede og tidsbegrænsede indsatser
 • Styrke blikket på borgerens kompetencer og inddragelse af netværk
 • Øge samarbejdet med civilsamfund
 • Styrke samarbejdet mellem myndighed og udfører
 • Øge samarbejdet mellem de fagprofessionelle der er om de samme borgere

 • Et tæt og fleksibelt samarbejde – vi er bevidste om at imødekomme både drift og udvikling i projektet
 • En tilgang som er inspireret af adfærdsdesign når vi sammen med jer udarbejder konkrete arbejdsgange og redskaber
 • Omfattende erfaring om hvad der skal til for at skabe varig ændring i praksis, og tilrettelægger praksisnære læringsforløb
 • Erfaring med at navigere i store komplekse organisationer og lede dem frem til resultater.

Udvalgte cases

Hvidovre Kommune – læringsforløb for rådgivere og ledere på voksenområdet
Case

Hvidovre Kommune

Fremtidens myndighed – læringsforløb for rådgivere og ledere på voksenområdet

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Linda Grouleff Rørbæk

Linda Grouleff Rørbæk

Chefkonsulent 
Master i offentlig kvalitet og ledelse, fysioterapeut

+45 23 96 24 64
lgr@type2dialog.dk

Anne Juel Huusom

Chefkonsulent
Master i sundhedsantropologi, sygeplejerske

+45 23 84 69 64
ajh@type2dialog.dk

Helhedsorienterede indsatser

En stor gruppe borgere modtager støtte fra forskellige sektorer. Fælles for mange er, at de oplever, at deres indsatser mangler sammenhæng, og at borgerne ender med at bruge deres ressourcer på koordinering i stedet for at arbejde med de mål, der kan øge deres handlekraft og føre dem tættere på egne mål.

At kunne indgå i tværgående samarbejder, hvor borgeren er med til at definere løsningen, er den forventning, der er til den fremtidige medarbejder på det sociale område. I skal derfor sikre, at I systematisk arbejder med de faglige tilgange og redskaber, som sikrer, at jeres medarbejdere kan leve op til disse faglige krav.

I Type2Dialog hjælper vi kommuner med at udvikle de helhedsorienterede indsatser, så borgerne får overskud til at arbejde med egen udvikling. Vi har i vores samarbejde med kommuner fokus på at klargøre organisationen, sikre ledelsesmæssigt fokus samt klæde den enkelte medarbejder på, både i myndighed og drift, til at arbejde helhedsorienteret. 

I Type2dialog arbejder vi med rådgivning på organisatorisk, taktisk niveau samt sparring og implementeringsstøtte på operationelt niveau. 

Hvis du vil læse mere om vores arbejde med helhedsorienterede indsatser så klik her.

 • Øget progression for borgere, der modtager flere samtidige indsatser
 • Samlet fokus og samarbejde på tværs af de traditionelle sektorer
 • En samlet indgang for borgeren/ familien
 • Større kendskab til de forskellige faggrupper og mulighedsrum indenfor de forskellige sektorer
 • Mindre tid til sagsbehandling, mere tid til handlig

Type2dialog har gennem mange år støttet kommunerne med at implementere større sammenhænge. Særligt seks elementer ser vi gør en forskel for, om kommunerne lykkes eller ej

 • Der er blandt lederne enighed om, hvorfor og hvordan sammenhængende indsatser er den rigtige vej at gå.
 • Udvælgelse af de målgrupper, hvor der er en forventning om at øge koordinering, har en positiv effekt
 • Klarhed om hvordan sammenhængende borgerforløb skal praktiseres gennem arbejdsgange
 • Aftalt beslutningskompetence, så der er fremdrift
 • En tovholder-funktion, som er borgerens/ familiens indgang til kommune
 • Aftalt tilgang til empowerment, mødeledelse, roller og koordination
 • Omfattende erfaring med at støtte kommuner i arbejdet med helhedsorienterede indsatser – vi har været med fra start.
 • Et tæt og fleksibelt samarbejde – vi er bevidste, om at en vellykket helhedsorienteret tilgang kræver fokus på både myndighed og udfører
 • En tilgang som er inspireret af adfærdsdesign, når vi sammen med jer udarbejder konkrete arbejdsgange og redskaber
 • Omfattende erfaring om hvad der skal til for at skabe varig ændring i praksis, og tilrettelægge praksisnære læringsforløb. Vi deltager fx ved borgermøder for at understøtte implementeringen i praksis
 • Erfaring med at navigere i store komplekse organisationer og lede dem frem til resultater.

Udvalgte cases

Patientsikkerhed i en socialpædagogisk praksis

Styrelsen for Patientsikkerhed fører sundhedsfagligt tilsyn på behandlingssteder i Danmark, herunder også sociale botilbud. Fra 2017-2019 udførte de i alt 479 tilsyn på bosteder, heraf var de 298 planlagte tilsyn. Kun ved 5-8% af disse tilsyn fandt Styrelsen for Patientsikkerhed ingen problemer for patientsikkerheden.

Det kalder på, at vi øger kvaliteten og det gælder særligt indenfor sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndtering og instrukser.

Erfaringerne viser dog også, at det er muligt at øge patientsikkerheden ved at iværksætte en prioriteret indsats lokalt på tilbuddene.

Både ledere og medarbejdere er underlagt sundhedsloven og har en vigtig opgave med at sikre en patientsikker indsats. Derudover vil en helhedsorienteret tilgang i det socialfaglige arbejde også indeholde sundhedsfaglige aspekter som fx medicin, hverdagshygiejne, opsporing og opfølgning på symptomer og det løbende arbejde med at øge lighed i sundhed. Men hvordan gøres dette i praksis? Pædagoger skal ikke blive sundhedsfaglige eksperter, men der kan gøres meget, hvis man har modet til at afdække nuværende praksis og prioritere at borgernes trivsel understøttes både social- og sundhedsfagligt.

Vi tilbyder en screening af jeres sundhedsfaglige indsatser med fokus på medicin, dokumentation og instrukser. Det kan være før eller efter et tilsyn eller det kan være at I vil sikre jer at I efterlever de gældende retningslinjer lovgivning for den sundhedsfaglige praksis.

Vi gennemgår jeres instrukser, arbejdsgange i hele medicinprocessen fra bestilling til udlevering af medicin og kigger ind i jeres dokumentation for at kvalificere det sundhedsfaglige indhold.

Hjælpetilsynet udføres sammen med medarbejdere for at skabe læring i praksis og afsluttes med en prioriteret handleplan for at øge kvaliteten og effektiviteten i hverdagen, herunder implementering af instrukser.

Vi tror på at kompetencer er med til at skabe og ændre adfærd, hvorfor vi tilbyder kompetenceforløb der tager udgangspunkt i jeres konkrete hverdag og de borgere I arbejder sammen med. Vi kobler teoretisk viden om medicin og dokumentation til den kontekst hvori det skal anvendes, således at medarbejderne opbygger færdigheder, der skaber værdi i hverdagen.

Vi har erfaringer med kompetenceudvikling af både socialt- og sundhedsfagligt personale og tilpasser undervisningen, så den både øger de sundhedsfaglige kompetencer og kædes sammen med de socialfaglige perspektiver. 

For at skabe en bæredygtig patientsikker praksis er der behov for at både medarbejdere og ledere har viden om det ansvar der følger med når der udføres ydelser under sundhedsloven. Foruden det formelle ansvar er det vores erfaring, at der er behov for at ledere og medarbejdere sammen skaber en systematisk praksis, hvor der løbende følges op på arbejdsgange, dokumentation og værdien for borger.

Vi har erfaring med at anvende forbedringsmodellen til at skabe en praksisnær implementeringsproces, hvor organisationen systematisk begynder at skabe en kultur, hvor forbedringsarbejde og patientsikkerhed går hånd i hånd – mellem ledere, medarbejdere og borgere.

Medicinpædagogik øger livskvaliteten for den enkelte borger, ved at sikre at borgeren borgerens medicin understøtter borgerens trivsel og udvikling. Derudover handler medicinpædagogik om, at borgeren får øget kendskab til egen behandling samt øget medansvar og medindflydelse i forhold til egen behandling, ved at indgå et ligeværdigt samarbejde med de professionelle.  Ved at bruge en medicinpædagogisk tilgang koblet med Den motiverende samtale som en integreret del af kontakten med borgeren, understøttes den daglige rehabiliterende indsats og borgeren understøttes i sin egen recoveryproces.

Vi kan hjælpe med at implementere medicinpædagogik i jeres praksis og vi laver konkret supervision af medarbejdere og samtaler med borger. Derudover har vi erfaring med at gennemgå borgernes medicin sammen med borgere og medarbejdere med et socialfagligt perspektiv.

Udvalgte cases

Blå Kors - Kvalitet i den sundhedsfaglige praksis
Case

Blå Kors

Kvalitet i den sundhedsfaglige praksis – Sundhedsfaglig screening af instrukser, medicinprocessen og dokumentation

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Anne Juel Huusom

Chefkonsulent
Master i sundhedsantropologi, sygeplejerske

+45 23 84 69 64
ajh@type2dialog.dk

Styrket effektivitet, kvalitet og styring på socialområdet

Mange kommuner oplever aktuelt – og historisk – massive budgetudfordringer på det specialiserede socialområde. Særligt opleves markante stigninger i udgifterne til det specialiserede voksenområde. Kommunernes seneste regnskaber viser, at 8 ud af 10 kommuner oplevede budgetoverskridelser på området – og der er i de aktuelle forventninger til regnskab og budgetter ikke tegn på, at udgiftskurven skulle være knækket.

Samtidig opleves en stigende tilgang til området. Over de sidste 3 år er gruppen af voksne borgere, der modtager en eller flere indsatser efter serviceloven steget med 13 %. Flere og flere børn, unge og voksne kæmper med psykiske problemer, eller udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser, og har brug for hjælp og støtte til at mestre livet og hverdagen, ligesom mennesker med fysisk og mental funktionsnedsættelse opnår en stadig højere levealder, der er en afledt positiv konsekvens af en forbedret indsats i både sundhedssystemet og det sociale system.

De stigende udgifter på området og udviklingen i målgrupperne stiller krav til måden, kommunerne går til opgaven med at give målrettede og effektfulde indsatser til borgerne og sikre de rette tilbud og indsatser. Kommunerne er derfor under et stort pres for at finde nye måder at skabe råderum via styrket styring, øget sammenhæng, effektivitet og kvalitet.

Medicinhåndtering er en kompleks opgave, og undersøgelser viser, at borgerne i ældreplejen modtager 8 forskellige lægemidler dagligt. Derudover er hver 10. indlæggelse relateret til den medicinske behandling og 2/3 af alle utilsigtede hændelser på det kommunale velfærdsområde er relateret til medicin. Spørgsmålet er, hvordan de mange timer der hver dag bruges på medicinhåndtering kan skabe mere værdi for borgeren?

Type2dialogs tværfaglige team af farmaceuter, sygeplejersker og sundhedspædagogiske specialister kan hjælpe med at skabe patientsikre løsninger og effektivitet i medicinhåndteringen på et område med stor kompleksitet. Vi kan hjælpe jer med:

 • Gennemgang og vurdering af jeres medicinhåndtering i praksis
 • Praksisnær kompetenceudvikling af medarbejdere på alle niveauer
 • Udarbejdelse af vejledninger og medicininstrukser
 • Rådgivning og problemløsning før og efter risikobaseret tilsyn
 • Analyser med henblik på at ressourceoptimere medicinhåndteringen

 

Ved udfordringer på medicinområdet eller et truende påbud kan vi rykke hurtigt ud, og, sammen med jer, få jeres instrukser og dokumentation bragt i orden.

Vores kunder oplever, efter et samarbejde med os, at deres medarbejdere opnår nye færdigheder og begynder at undre sig over uhensigtsmæssige arbejdsgange. Vores kunder oplever også at få kompetent sparring på indhold af medicininstrukser og få en unik faglig og organisatorisk vurdering af medicinprocesserne.

Klik her og læs mere om hvordan vi understøtter kommuner i at skabe en mere sikker og effektiv medicinhåndtering.

Den sundhedsfaglige indsats på botilbud er udfordret: I 2018 fik 166 botilbud for udsatte borgere – børn, unge og voksne med en fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse – et sundhedsfagligt tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed (SFP). Målgruppen er sårbar og har oftest et særligt behov for støtte, omsorg og en korrekt sundhedsfaglig indsats. Hvert femte bosted fik påbud og på nogle botilbud opfyldtes få af styrelsens 35 målepunkter, hvilket gav anledning til vurderingen: ”kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden”.

Type2dialog tilbyder:
360 grader kvalitetstjek før og efter tilsynsbesøget.
Type2dialog hjælper det enkelte botilbud (kommunen/ejerkredsen) med at forberede sig på og/eller følge op på tilsynsbesøget fra SFP – og forebygge påbud.

Skræddersyet læringsforløb til socialfagligt personale, der sikrer det nødvendige sundhedsfaglige fokus fx læringsværksteder og workshops, rådgivning og inspiration til organisering og implementering af konkrete indsatser.

Klik her og læs mere om hvordan Type2dialog hjælper med at omsætte de sundhedsfaglige udfordringer til læring og løsninger. 

Medicin skal være et middel til at komme sig – ikke et mål i sig selv. Hvert femte botilbud fik i 2018 påbud efter et besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og fejlmedicinering og forkert håndtering af medicin har store personlige og samfundsøkonomiske omkostninger. Hovedparten af medarbejdere har dagligt opgaver i medicinprocessen, og samlet set er der er stort potentiale i at skabe rammer for en sikker og effektiv medicinproces for både medarbejdere og borgere.

Type2dialogs rådgivningsydelser kan kvalitetsudvikle jeres praksis ud fra følgende tilgange:

 • Analyser af medicinhåndteringen, hvor vi gennemgår alt lige fra instrukser, medicinskabe, doseret medicin til dokumentation i omsorgssystemer.
 • Design og implementering af arbejdsgange og instrukser, der skaber mærkbare forbedringer og sikrer lokalt ejerskab i medicinprocessen.
 • Kompetenceudvikling og træning af medarbejdere mhp. skabe en sikker og effektiv praksis og understøtte borgerne i at opnå et ønsket mål for den medicinske behandling.

Klik her og læs mere om hvordan vi kan bidrage til at skabe sikkerhed omkring medicinhåndteringen på det specialiserede område!

Udvalgte cases

Lolland Kommune - Analyse af praksis på det specialiserede socialområde
Case

Lolland Kommune

Analyse af praksis på det specialiserede socialområde i Lolland Kommune

Kontakt vores dygtige konsulent

Anne-Mette Brandt

Anne-Mette Brandt

Administrerende direktør
Cand. scient. pol.

+45 23 84 69 18
amb@type2dialog.dk

Fremtidens misbrugsbehandling

Den kommunale indsats til unge og voksne med et skadeligt forbrug af rusmidler kan løftes. Kun hver fjerde indskrevne borger gennemfører hele behandlingsforløbet, og de fleste har været der før. Desuden kræver et stigende antal af unge med et skadeligt forbrug af rusmidler nye metoder og tilgange i behandlingen. Anvendelse af nyeste viden om samtaleforløb giver øget kvalitet og bedre fremmøde i rusmiddelbehandlingen. Derudover kan bedre sammenhæng mellem indsatser fastholde borgere i forløb og bygge bro mellem sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser.

Vores erfaringer dækker bl.a. store implementeringsprojekter for Socialstyrelsen, hvor vi har været med til at modne og udbrede behandlingsmetoden MOVE til 20 kommuner i Danmark samt modning af MOVE som gruppebehandling til 6 kommuner. Derudover har vi sammen med Socialstyrelsen afprøvet et samtalekoncept til botilbud (PAV) og har i et tæt samarbejde med Det Nationale Videnscenter for Afhængighed i Grønland (Allorfik) udarbejdet et metodekatalog til samtaleforløb med børn og unge mhp. øget trivsel og rusmiddelbehandling.

Endeligt er vores ydelser baseret på erfaringer fra både social- og sundhedsfaglige indsatser rettet borgere med skadeligt forbrug af rusmidler og vi har hjulpet både kommuner, regioner og private aktører med at øge kvaliteten i praksis og skabe mere værdi for borgerne.

Hvad driver os
I type2dialog brænder vi for bæredygtige indsatser som skaber værdi for borgeren og som dermed medfører øget livskvalitet gennem borgerinddragelse, fælles tværsektoriel indsats samt øget indflydelse på egen behandling. Vi arbejder for at borgeren skal føle sig hørt og set gennem inddragelse og en anerkendende og ikke dømmende tilgang. Dette er særligt vigtigt når værdien skal mærkes hos en sårbar målgruppe.

Genindskrivelser på misbrugsområdet
0 %
Indskrevne borgere
der gennemfører behandlingsforløbet
0 %

Hvad skal der til for at fastholde borgerne i behandlingen og understøtte deres vej i rusmiddel-behandlingen? Nyeste evidensbaserede viden viser, at det er vigtigt, at borgerne mødes af en forudsigelig samtalestruktur, hvor borgerne føler sig set, hørt og forstået. Det kræver, at medarbejderne er tydelige i deres formidling og står solidt på faglige metoder og tilgange, der fremmer borgernes motivation og ejerskab. En fælles faglig praksis, hvor medarbejderne løfter hinanden, kommer både borgere og ansatte til gavn

Type2dialog kan hjælpe jer med at videreudvikle jeres grundlæggende metoder, fx MI, KAT og SMARTE mål i samtalestrukturen og implementere nye metoder i en fælles faglig praksis. Vi tilbyder bl.a. supervision på brug af faglige metoder og tilgange, samt på samtalekoncepter som MOVE.

De kommunale misbrugscentre har en lang række af krav, de skal opfylde i den medicinske behandling af misbrug. Men hvordan sikres den nødvendige kvalitet i praksis og hvordan skabes der sammenhæng mellem sundheds- og socialfaglig rusmiddelbehandling.

Type2dialog er specialister i at analysere kvaliteten i den faglige praksis og koble dette til, hvordan fremtidens misbrugsbehandling kan tilrettelægges mere smidigt og effektivt. Vores analyser kan omfatte arbejdsgange i medicinrum, i udleveringen, mellem læger, sygeplejersker og socialrådgivere, til samtaler eller på organisatorisk niveau. Dette kan give jer et oplyst grundlag at træffe beslutninger ud fra hvad enten der er tale om alkohol, stof eller anden behandling. Vi har bl.a. hjulpet rusmiddelcentre med alt fra at løfte kvaliteten efter konkrete påbud, til faglige analyser af arbejdsgange og råderum.

Ændring af en adfærd eller livsstil er vanskelig. Undersøgelser viser, at man i stedet for at fortælle borgeren hvad vedkommende skal gøre, skal skabe en indre motivation for adfærdsændring. Den motiverende samtale er en evidensbaseret metode, som fokuserer på at hjælpe borgeren med at få synliggjort sine styrker og kompetencer samt troen på egne evner. Metoden er oprindelig udarbejdet til at behandle alle former for misbrug, men bruges nu til alle former for adfærdsændring.

Som medlem af det internationale netværk MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) tilbyder Type2dialog kvalificeret undervisning i Den Motiverende Samtale på alle niveauer. Derudover tilbyder vi supervision i brug af metoden med henblik på at sikre metodefidelitet samt fremme forankring i praksis.

Mange borgere med dobbeltdiagnoser falder imellem to stole pga. behandling i begge sektorer, hvilket kan resultere i tilbagefald eller udeblivelse fra behandling. En medicinpædagogisk tilgang har fokus på en fælles indsats for borgeren og på at højne det tværsektorielle samarbejde. For at det kan lade sig gøre, opfordres borgeren til at få et øget kendskab til egen behandling samt øget medansvar og medindflydelse i forhold til egen behandling.  Ved en borgerinddragende tilgang og med udgangspunkt i borgerens behov, fokuseres der i høj grad på komplementære strategier til eksempelvis brug af beroligende og vanedannende medicin, uro, psykotiske oplevelser eller angst. Den medicinpædagogiske tilgang koblet sammen med brug af MI er en perfekt blanding af metoder, som styrker borgerens empowerment og recoveryproces.

I Type2dialog har vi stor ekspertise og erfaring i implementering af en medicinpædagogisk tilgang. Vil tilbyder både kompetenceudvikling af medarbejdere, udvikling af arbejdsgange samt supervision i praksis – både ved samtaler med borgere og blandt medarbejderne.

Udvalgte cases

Esbjerg Kommune - Kvalitet i misbrugsbehandling
Case

Esbjerg Kommune

Kvalitet i misbrugsbehandling – analyse og udvikling af substitutions- og heroinbehandling

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Anne Juel Huusom

Chefkonsulent
Master i sundhedsantropologi, sygeplejerske

+45 23 84 69 64
ajh@type2dialog.dk