Sammenhængende borgerforløb

– kompetenceudvikling og implementerings støtte

 

Baggrund

Ballerup kommune har fokus på at styrke den koordinerede indsats, for de borgere og familier som har indsatser i flere områder af kommunen. Borgere og familier, som i dag modtager støtte fra flere fagprofessionelle, tilbydes at få tilknyttet en tovholder, som sammen med borgeren og familien sætter det team, som bedst kan støtte borgeren/ familien i den retning deres mål peger mod. Der er stor fokus på at tilrettelægge aktiviteter og indsatser på tværs af de traditionelle siloer.

 

Løsning

I samarbejde med Ballerup Kommune har Type2dialog tilrettelagt og gennemført introduktionsdage målrettet hele driftsorganisationen. Formålet her, er at sikre et fælles mindset og en fælles forståelse af, hvad der forventes af den enkelte fagprofessionelle, som skal indgå i dette samarbejde.

Videre har Type2dialog i samarbejdet med Ballerup Kommune et kompetenceudviklingsforløb målrettet Tovholdere. Forløbet strækker sig over to dage, og har som formål at klæde den enkelte Tovholder på, til at ivaretage opgaven.

For at sikre lokal opbakning er der oprettet et implementeringsteam, som består af 16 Tovholdere. Implementeringsteamet mødes 1 gang i kvartalet og samler op på de erfaringer som er gjort i praksis, og aftaler, hvilke yderligere tiltag som er nødvendige for at sikre en videre implementering.

Endelig gennemføres der lokal supervision, hvor Type2dialog sidder med til møderne og efterfølgende giver supervision til både Tovholder og det tværfaglige team.

Nuværende resultater

  • Ca. 250 medarbejdere og ledere har gennemført introduktionsforløb.
  • 35 tovholdere har gennemført et særligt tilrettelagt Tovholderforløb med fokus på tværgående mødeledelse.
  • Fælles redskaber til Tovholderne, som er samlet i en mappe som støtter dem i deres rolle.
  • En fælles forståelse for, hvad der kræves af den enkelte medarbejder som deltager i det tværfaglige team.
  • Spørgeguides og fælles retningslinjer for, hvordan et tværgående møde bygges op og gennemføres.
  • En grundlæggende organisatorisk forståelse af , hvad der kræves af den enkelte medarbejder og leder, for at sikre tværgående koordinering og samarbejde.