Kvalitet i medicinprocessen

Sundhedsfaglig screening og klar til tilsyn – specialiseret botilbud til børn og unge

 

Baggrund

Som specialiseret tilbud til børn og unge ønsker Sofieskolens bo-enhed, Sofiebo, en screening af den medicinfaglige kvalitet på tilbuddet. Afsættet for samarbejdet er, at Sofiebo’s socialfaglige medarbejdere håndterer mange opgaver i borgernes komplekse medicinering og vil i den forbindelse sikre sig, at de er klar til ”Det Risikobaserede Tilsyn” fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Samtidig er det ønsket at screeningen øger kvaliteten i den daglige medicinhåndtering – til gavn for både borgere og personale.

En af de store udfordringer før besøget var manglende adgang til Det Fælles Medicinkort, da botilbuddet ikke har autoriseret personale tilknyttet og derfor ikke kan sikre at borgerens medicinske behandling er opdateret.

 

Løsning

Type2dialog har gennemført en overordnet screening af den medicinfaglige kvalitet på fire overordnede temaer, som tilsammen udgør centrale dele af de fokusområder og målepunkter som Det Risikobaserede Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed foretages ud fra. Temaerne omhandler Sundhedsfaglig dokumentation, medicinopbevaring, medicindispensering og medicinadministration.

Type2dialogs farmaceut har gennemgået alle temaer med Sofiebos medicinansvarlige på én dag, hvor de involverede medarbejdere samtidig har fået konkrete anbefalinger til, hvordan medicinhåndteringen effektivt og sikkert kan tilrettelægges for at leve op til gældende lovgivning.

Resultater

Sofiebo har i Type2dialogs screening fået konkrete, lokaltilpassede anbefalinger og anvisninger til en sikker og effektiv medicinhåndtering. Det har skabt en øget kvalitet i arbejdsgange omkring bestilling af medicin, opbevaring af medicin, dispensering af medicin og i selve borger-samarbejdet omkring medicingivningen. Resultaterne er synlige – blandt andet er skabt en forbedret struktur i opbevaringen af medicin. Det gør Sofiebo’s arbejdsgange med bestilling og dosering mere effektive og sikre. Derudover har tilbuddet fået øget fokus på, hvordan den medicinfaglige dokumentation bliver fyldestgørende og systematisk, så kvaliteten i medicinindsatsen sikres.

Type2dialog har sammen med Sofiebo også afdækket hvilke handlemuligheder der findes, når der hverken er autoriseret personale på botilbuddet og der samtidig anvendes et omsorgssystemet, der ikke har en godkendt FMK-integration.

Kortsigtede mål

  • Gennemgang af hele medicinprocessen fra bestilling til administration, heriblandt doseringspraksis.
  • Sparring til botilbuddets medicinansvarlige om tilbuddets tilrettelæggelse af medicinhåndtering i hverdagen.
  • Kvalitetssikring af medicinhåndteringen – både cementering af gode arbejdsgange og konkret rådgivning på udfordringer.
  • Botilbuddet har øget kvaliteten og er klar til Det Risikobaserede Tilsyn og de lovpligtige tilsyn.

Resultater

  • De medicinansvarlige har fået konkrete anbefalinger til, hvordan Sofiebo kan øge kvaliteten og effektiviteten i medicinhåndteringen.
  • Alle medicinskabe lever op til lovgivningen, og der er skabt en tydelig struktur for opbevaring af borgernes medicin.
  • Der er kommet fokus på at skabe en smidig medicinproces, hvor medicin integreres i hverdagen på en sikker måde.
  • Medarbejderne har fået adgang til Det Fælles Medicinkort, så de er opdaterede på borgers medicinske behandling. 

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Anne Juel Huusom

Anne Juel Huusom

Chefkonsulent
Master i sundhedsantropologi, sygeplejerske

+45 23 84 69 64
ajh@type2dialog.dk