Øget kvalitet på midlertidige Pladser

– Udvikling af kvalitetsstandard, arbejdsgang, triageredskaber og samtaleredskaber på de midlertidige pladser i Glostrup kommune

 

Baggrund

Midlertidige pladser i Glostrup Kommune mærker som mange andre kommunale kortidspladser, at antallet af borgere med komplekse sygeplejefaglige problemstillinger stiger. Det stiller store krav til effektivt flow, tværfagligt samarbejde og kompetent personale. Risikoen for klagesager er overhængende, og i foråret 2017 blev der, baseret på en klagesag, foretaget en uvildig undersøgelse af Midlertidige Pladser. Undersøgelsen pegede på udfordringer i de daglige arbejdsgange og afdækkede forbedringspotentiale i risikovurderingen af borgerne og det tværfaglige samarbejde.

 

Løsning

I fællesskab designede Type2dialog og ledelsen for de midlertidige pladser en flersporet proces, der målrettet over fem måneder skulle sikre:

 • Udarbejdelse af en overordnet kvalitetsstandard
 • Udarbejdelse af arbejdsgang for borgerforløb
 • Udvikling af redskaber til triage
 • Udvikling af møde- og samtaleredskaber

 

Type2dialog arbejdede tæt sammen med ledelsen og nøglepersoner fra afdelingen om udvikling og implementering af arbejdsgangene og redskaberne, som løbende blev introduceret til medarbejderne på faglige workshops.

Resultater

Kvalitetsstandarden har været med til at sætte og synliggøre et fagligt niveau i afdelingen. Den skærper fokus på den overordnede kerneopgave og den indsats, der tilbydes på Midlertidige Pladser. Kvalitetsstandaden bruges som en fælles reference af både borgere, pårørende og personalet.

Arbejdsgangen giver personalet det fornødne overblik over alle opgaver, ansvarsfordeling, dokumentation, møder og de faglige screeninger, der ligger i borger- forløbet. Dermed udnyttes både tid og fagkompetencer langt bedre, og det har både styrket den mono- og tværfaglige indsats.

Triageredskaberne giver personalet mulighed for at foretage en ”her og nu”risikovurdering af borgers helbredsmæssige tilstand og herudfra iværksætte handling. Det giver både borger og personale en tryghed i hverdagen at kunne forebygge forværring i borgers tilstand.

Samtaleredskaberne har medvirket til, at borger i højere grad føler sig i centrum, og at personalet fremstår velforberedt og professionelt. At have en dagsorden og en struktur for mødet er en god støtte for personalet og sikrer, at alle relevante emner belyses. Mødestrukturen skaber rammerne for at drøfte både borgerens målsætninger og afdelingens muligheder for at imødekomme disse. Borgere og pårørende udtrykker, at netop denne forventningsafstemning og opsamling er afgørende for det gode forløb.

Indsatsmål

 • Udarbejdelse af kvalitetsstandard
 • Udarbejdelse af arbejdsgang
 • Udvikling af redskaber til triage
 • Udvikling af redskaber til samtaler og møder

Resultater

 • Kvalitetsstandarden blev udviklet i løbet af sommeren 2017 og politisk godkendt i november 2017.
 • Arbejdsgangen blev introduceret for medarbejderne på faglige workshops i august 2017 og anvendes nu ved alle nye borgere på Midlertidige Pladser.
 • Kvalitetsstandarden blev udviklet i løbet af sommeren 2017 og politisk godkendt i november 2017.
 • Kvalitetsstandarden blev udviklet i løbet af sommeren 2017 og politisk godkendt i november 2017.