Det Tværfaglige Koordineringsmøde - med fokus på demens

– en struktureret og effektiv mødemodel

 

Baggrund

Antallet af borgere med demens er stigende. For at styrke indsatsen på demensområdet har Haderslev Kommune udviklet demensstrategien ”Sammen om demens”.

Et af formålene i strategien er, at borgere med demens og deres pårørende – gennem en individuel og tværfaglig koordineret indsats – tilbydes sammenhængene forløb, der fremmer borgerens selvstændighed og livskvalitet.

Sammenhængende forløb kræver imidlertid en organisering og struktur, hvor den borgernære indsats kan drøftes og løbende evalueres. Samtidig er det vigtigt, at alle faggrupper bringes i spil og har de rette kompetencer hertil.

 

Løsning

For netop at sikre det tværfaglige samarbejde og en struktur for sammenhængende forløb har udvalgte medarbejdere i Haderslev Kommune – i samarbejde med Type2dialog  -udviklet en model for et tværfagligt møde kaldet ”Det Tværfaglige Koordineringsmøde med fokus på Demens” (DTK-demens). Omdrejningspunktet for mødet er borgerens eget mål.

Inden fuld udrulning af mødemodellen i hele ældreplejen er ca. 1200 medarbejdere på tværs af ældreområdet kompetenceudviklet i rollen som mødedeltager, og 80 medarbejdere er uddannet som mødeledere.

Kompetenceudviklingsforløbene har uddannet medarbej-derne i mødemodellens ramme og struktur samt brugen af de tilhørerende redskaber. Derudover har medarbejderne konkret trænet egen rolle på selve mødet samt forberedelsen til mødet.

Resultater

Mødemodellen er implementeret i både hjemmeplejen og på kommunens plejecentre. Mødet afholdes typisk 1 gang ugentligt og varer én time. Her drøftes udfordringer og forløb for 5-8 borgere med demens på tværs af faggrupper som fx SOSU-personale, sygeplejersker, terapeuter, visitatorer, kost- og ernæringsvejledere samt demenskoordinatorer.

DTK-demensmøderne har styrket det tværfaglige samarbejde i hele ældreplejen og skaber kvalitet hos borgere med demens. Mødet sikrer i praksis en høj koordinering af de faglige indsatser, så borgeren opnår eget mål. Effekten af møderne ses ved at borgernes problemstillinger hurtigere løses og øget livskvalitet sikres.

Borgerens mål i fokus

Udgangspunktet for koordinering af de faglige indsatser er altid borgerens mål. De faglige drøftelser på DTK-demensmødet tager udgangspunkt i et helhedsblik på borgeren ud fra nedenstående model.

Haderslev Kommune - koordinering af de faglige indsatser

Kontakt en af vores dygtige konsulenter

Linda Grouleff Rørbæk

Linda Grouleff Rørbæk

Chefkonsulent
Master i offentlig kvalitet og ledelse, fysioterapeut

+45 23 96 24 64
igr@type2dialog.dk