Kulturforandring på det specialiserede voksensocialområde

– fælles sprog- og fundament

 

Baggrund

Kalundborg Kommune startede i 2017 en gennemgribende proces på det specialiserede voksensocialområde. Et af delprojekterne var at udvikle et fælles fundament. Et fælles fundament skulle være bærende for at sikre en fælles faglig tilgang på tværs af alle enheder på det specialiserede voksensocialområde. Målet var, at alle indsatser ville tage udgangspunkt i borgerens ønske, drømme og mål for fremtiden.

Kalundborg valgte at indlede processen med en brugerundersøgelse, hvor borgerne blev spurgt om deres forståelse af god kvalitet i mødet med kommunen. Borgerundersøgelsens fundne kvalitetstemaer, danner grundlag og afsæt for fokusområderne i Kalundborg Kommunes udviklingsprojekt; Fælles Sprog og Fundament.

 

Løsning

Som en del af Fælles sprog og Fundament blev der udarbejdet en fælles arbejdsgang. Arbejdsgangen beskriver samarbejdsforløbet og sikrer, at borgeren modtager en tværgående indsats, som bygger på en fælles tilgang fra de fagprofessionelle.

Samtlige medarbejdere og teamledere har gennemført et fagligt udviklingsforløb, bestående af fire moduler. Ledelsen og udvalgte medarbejdere har derudover deltaget i et særlig forløb med henblik på at sikre retning og styrkelse af de interne implementeringskræfter i organisationen.

Resultater

Kalundborg Kommune har i samarbejde med Type2dialog udarbejdet en fælles arbejdsgang, som understøtter sammenhængende borgerforløb. Arbejdsgangen har været med til at sikre progression, ved at der allerede i starten af forløbet med borgeren aftales, hvad der skal følges op på, hvem der skal være involveret og hvor hyppig opfølgningen skal være.

Det er blevet tydeligt, at alle borgere har ønsker og drømme for deres liv – og at den faglige opgave er at sikrer, at alle borgere, uanset funktionsnedsættelser får indflydelse på eget liv.

Fakta

  • Det specialiserede voksensocialområde i Kalundborg Kommune består af ca.450 medarbejdere
  • Processen har involveret alle medarbejdere som arbejder i både voksenhandicap, socialpsykiatri samt misbrug.
  • Teamledere og medarbejdere fra både myndighed og drift har gennemgået det samme undervisningsforløb
  • Der blev i starten opstillet konkrete mål, som ledelsen har fulgt tæt

Resultater

  • Medarbejderne oplever et øget samarbejde mellem drift og myndighed
  • Borgerne har fået større indflydelse på eget liv og indsatsen er mere sammengængende
  • Der er øget fokus på borgernes mål og at det er borgerens ønske og drømme, som danner rammen for forløbet
  • Socialtilsynet har i deres rapporter fremhævet en øget faglige kvalitet
  • Medarbejderne oplever en styrket faglighed og fælles sprog