Pårørendesamarbejde på demensafsnit

– Kompetenceudvikling og systematik om inddragelse af pårørende på plejecentre

 

Baggrund

Køge Kommune oplever, at en stadigt stigende andel af beboerne på kommunens plejecentre har en demensdiagnose. Dette stiller krav til medarbejdernes viden og kompetencer. Oplevelsen blandt personalet på kommunens plejecentre har været, at konflikter med pårørende til borgere med demens i stigende grad har fyldt i hverdagen. Derfor blev samarbejdet med Type2dialog etableret med det formål at styrke pårørendesamarbejdet til gavn for beboerne.

 

Løsning

På baggrund af interviews med pårørende og medarbejdere, blev der i en inddragende proces udarbejdet en arbejdsgang for de første tre måneder i forbindelse med en beboers indflytning på demensafsnit. Herefter blev alle medarbejdere på det nye demensplejecenter Køge Nord trænet i arbejdsgangen og i en systematisk tilgang til tværfaglige koordineringsmøder. Samtidig fik medarbejderne styrket deres kompetencer indenfor bl.a. kommunikation, konflikthåndtering og domæneteori.

 

Resultater

Processen har givet medarbejdere og ledere på Køge Nord en struktureret og systematisk tilgang til inddragelse af de pårørende og et fælles sprog og metode til styrkelse af det tværfaglige samarbejde på plejecentret. Medarbejderne oplever at have fået redskaber, der kan styrke kommunikationen med de pårørende og nedtrappe potentielle konflikter.

  • Der er udarbejdet arbejdsgang for indflytning, der bibringer medarbejderne en struktur – herunder vejledning til hjemmebesøg, til personlig beskrivelse af den nye beboer bygget op om Tom Kitwoods teori om ’Blomsten’, mv.
  • Der er introduceret ugentlige tværfaglige møder på Køge Nord, etableret omkring Fremfærd Ældres model for DTR – Det tværfaglige rehabiliteringsmøde.
  • Medarbejderne oplever at have fået redskaber til et og fælles sprog om kommunikation og konflikthåndtering.

Kortsigtede indsatsmål

  • En struktureret arbejdsgang for nye beboeres indflytning på plejecentres demensafsnit.
  • En systematisk tilgang til tværfaglige koordineringsmøder.
  • Øget kompetenceniveau for medarbejderne vedr. kommunikation, konflikthåndtering og domæneteori.

Det visuelle udtryk for den nye mødestruktur, gjorde undervisningsdagene levende. Se eksempel under. 

Køge Kommune - Det visuelle udtryk for den nye mødestruktur