Rehabilitering i socialpsykiatrien

– Implementering af en ny arbejdsform i Sønderborg Kommune

 

Baggrund

Stadig flere borgere får en sindslidelse og har brug for hjælp og støtte. I starten af 2014 var 579 borgere tilknyttet Sønderborg Kommunes socialpsykiatri. Uden en særlig indsats ville dette antal være steget til 640 i 2015. For bedre at udnytte ressourcer, højne effekten af indsatserne og samtidig løfte kvaliteten af kerneopgaven iværksatte Sønderborg Kommune derfor i samarbejde med Type2dialog en udviklings- og implementeringsproces for alle ansatte i social-psykiatrien med fokus på rehabilitering og recovery.

 

Løsning

Processen blev døbt ”Hjælp til selvhjælp – et fælles ansvar”. Dens formål var at implementere den rehabiliterende arbejdsform og recovery. Målet var, gennem øget borgerinddragelse og systema-tiske rehabiliterings-forløb, at fremme den enkelte borgers mulig-heder for et selvstændigt og meningsfuldt liv. Dette stiller store krav til vidensniveauet, det tværfaglige samarbejde og koordineringen i organisationen. Med Type2dialogs FoKUS-model som metodisk grundlag tog den faglige udvikling afsæt i hverdagens praksis og konkrete borgerforløb.  For at sikre kvaliteten og effektiviteten i den socialfaglige indsats blev der udarbejdet et metodekatalog og en fælles arbejdsgang baseret på rehabilitering og recovery. Arbejds-gangen blev afprøvet i samarbejde med 30 borgere. Sideløbende med medarbejdernes faglige udviklingsproces modtog lederne supervision med fokus på forandrings-ledelse og implementering

Resultater

Medarbejderne har øget deres faglige viden og evner til at arbejde tværfagligt og inddrage borgerne som aktive, centrale medspillere i rehabiliteringsforløbet. Der udarbejdes målrettede og tidsbestemte indsatser, som tager afsæt i borgernes ønsker, håb og drømme. 71 % af de adspurgte borgere oplever at have fået mere indflydelse og at deres mål er meningsfulde. Ud over kvaliteten er også effektiviteten højnet i form af et markant øget flow af borgere: Primo 2015 var 533 borgere tilknyttet socialpsykiatrien mod forventet 640: Det afspejler en markant stigning i antallet af afsluttede borgere svarende til 18,5 %.

Kortsigtede mål

  • Borgerne oplever øget indflydelse på eget liv – ved inddragelse i mål og samarbejde.
  • Effektivitet og kvalitet i kerneopgaven er øget i form af et større borgerflow fra primo 2013 til primo 2014.
  • Borgere og pårørende oplever en styrket indsats.
  • Medarbejderne oplever øget tværfagligt samarbejde.
  • Medarbejderne har øget deres viden om rehabilitering, recovery, koordinering og sundhedsfremme

Resultater

  • Borgerne oplever øget indflydelse på eget liv – ved inddragelse i mål og samarbejde.
  • Effektivitet og kvalitet i kerneopgaven er øget i form af et større borgerflow fra primo 2013 til primo 2014.
  • Borgere og pårørende oplever en styrket indsats.
  • Medarbejderne oplever øget tværfagligt samarbejde.
  • Medarbejderne har øget deres viden om rehabilitering, recovery, koordinering og sundhedsfremme